Лицензи

Удостоверение от Министерство на правосъдието

Удостоверение от Министерство на правосъдието

Удостоверение № 20040108037

Вписване в Централен регистър на юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност.

ЛИЦЕНЗ ЗА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ ЗА ДЕЦА, КРИЗИСЕН ЦЕНТЪР "САМАРЯНСКА КЪЩА"

ЛИЦЕНЗ ЗА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ ЗА ДЕЦА, КРИЗИСЕН ЦЕНТЪР "САМАРЯНСКА КЪЩА"

Лиценз от Държавна агенця за закрила на детето № 1358 от 19.12.2018 г.
Дата на валидност: 19.12.2021 г.
Издаден на: Сдружение "Самаряни", гр. Стара Загора
Обхват на лицензаКризисен център "Самарянска къща"

Удостоверение за регистрация за предоставяне на социални услуги, Кризисен център "Самарянска къща"

Удостоверение за регистрация за предоставяне на социални услуги, Кризисен център "Самарянска къща"

Удостоверение за регистрация № 00422-0008 за предоставяне на социални услуги 
Кризисен център "Самарянска къща"
Издадено от: Агенция за социално подпомагане
Издадено на: Сдружение "Самаряни" 
Дата на издаване: 04.01.2019 г.
Дата на преиздаване: 19.12.2021 г.

Удостоверение за регистрация за предоставяне на социални услуги, Наблюдавано жилище

Удостоверение за регистрация за предоставяне на социални услуги, Наблюдавано жилище

Удостоверение за регистрация №422-05 за предоставяне на социални услуги 
Наблюдавано жилище

Издадено от: Министерство на труда и социалната политика, Агенция за социално подпомагане
Издадено на: Сдружение "Самаряни" 
Дата на издаване: 02.03.2010 г.
Дара на преиздаване: 04.12.2015 г.

Лиценз за социална услуга за деца, "Къщата на семейството и общността"

Лиценз за социална услуга за деца, "Къщата на семейството и общността"

Лиценз от Държавна агенця за закрила на детето № 1250 от 03.04.2018 г.

Дата на валидност: 03.04.2021 г.
Издаден на: Сдружение "Самаряни", гр. Стара Загора
Обхват на лиценза: "Къщата на семейството и общността", с. Калитиново