Целеви групи

Кризисният център предоставя подкрепа и закрила в границите до 6 седмици на:

  • деца от 0 до 18 години, станали жертва на домашно насилие;
  • деца от 0 до 18 години, станали жертва на вътрешен и/или външен трафик, с цел проституция;
  • бременни непълнолетни девойки в рисково положение, които са станали обект на агресивно поведение и/или насилие и притежават една или повече от следните характеристики:

- с ниско образователно равнище;

- без доходи и/или без жилище;

- произхождащи или живеещи в изолирани общности със значителни социални проблеми;

- с леки психически смущения и/или проблеми в общуването;

- с повишен акушерски риск;

- в напреднала бременност – 7-9 месец.

  • жени, станали жертва на домашно насилие, вътрешен и/или външен трафик.