Цели

  • Да предоставя възможност за кризисно настаняване в границите от 1 до 6 седмици на деца и жени, които са в състояние на силен стрес след преживяно насилие и вследствие на това са останали без подслон, доходи и емоционална и/или материална подкрепа от близки хора.
  • Да осигурява непосредствена и спешна социална подкрепа на деца и жени, преживели насилие, за разрешаване на най-спешните им нужди – интензивно социално посредничество с представители на други институции и организации – лекари, юристи, психолози, социални работници, полицаи, трудови посредници, работодатели, алтернативни социални услуги и др.