Иновативна социална услуга предлага Сдружение “Самаряни” на територията на с. Калитиново!

Къщата

Стартиралия през м. януари, 2018 г., самарянски проект “Къщата на семейството и общността” (КСО), благодарение на финансовата подкрепа на Фондация “Лале” и Фондация “ОАК”, по Програма “Силата на семейството и общността”, в партньорство с Кметството на с. Калитиново и Община Стара Загора, получи Лиценз от Държавната Агенция за закрила на детето № 1250 от 03.04.2018 г., и Удостоверение за регистрация от Агенция социално подпомагане № 00422-0007 със Заповед № РД1-139/16.04.2018 г., с което се превърна в иновативна социална услуга.

Сдружение „Самаряни“ има дългогодишен опит в предоставянето на социални услуги в подкрепа на уязвими групи хора. През всички тези години, многократно сме приемали различни предизвикателства, за да отговорим на нуждите и потребностите на децата и техните семейства. Убедени сме, че сега все повече е необходимо да се осъществяват дейности, насочени към овластяване на семейства и общности по включващ, нестигматизиращ, недискриминационен и не основан на санкции начин, а чрез предлагане на професионална подкрепа за посрещане нуждите и развитието на децата в приобщаваща и сигурна среда.

“Къщата на семейството и общността” е нов тип услуга, с капацитет 8 потребители, ориентирана към нуждите на следните целеви групи: децата от 0 до 5-годишна възраст, живеещи на територията на с. Калитиново, община Стара Загора; родителите или настойниците, както и семействата на тези деца; и цялата местна общност на с. Калитиново.
В рамките на КСО в с. Калитиново е планирано да се извършват дейности, които по същество са мерки за закрила в семейна среда, съгласно Закона за закрила на детето Услугата е насочена към дългосрочно и устойчиво създаване и функциониране на общностен център в с. Калитиново, за развиване на личния и местния обществен ресурс, което ще спомогне за повишаване на общото благосъстояние на местното население, социалното благополучие на отделните семействата, и осигуряването на една по-добра и справедлива грижа, съответстваща на нуждите на децата на различна възраст. В тази връзка, предоставянето на услугата е предвидено да се осъществява в две специално обособени помещения, в сградата на Кметството на с. Калитиново.

Официално иновативната услуга “Къщата на семейтвото и общността” ще бъде представена на междуинстуционална среща, която ще се проведе в с. Калитиново на 03.05.2018 г., от 10:00 часа с участието на г-н Иван Костадинов - Кмет на с. Калитиново, г-жа Павлина Делчева - Директор дирекция “Социално подпомагане”, гр. Стара Загора, г-жа Мария Николова - Началник отдел “Закрила на детето”, г-жа Иванка Ив.-Попова - Председател на УС на Сдружение “Самаряни”, г-н Димо Димов-Лемуил - Изпълнителен директор на Сдружение Самаряни” и екипа на социалната услугата.