Интегриран подход за справедливо правосъдие

Кризисен център

На провелата се междуинституционална среща по тема: „Интегриран подход – как да гарантираме правата на пострадалите деца и уязвими жертви?”, на 06 април, от Сдружение "Самаряни" взеха участие г-жа Радостина Генчева - психолог и г-жа Соня Пенева - старши социален работник от Кризисен център "Самарянска къща". Срещата се състоя в Комплекса за социални услуги за деца и семейства, гр. Стара Загора. и на нея бяха обсъдени трудностите и предизвикателствата пред местното взаимодействие. Събитието е част от изпълнението на проект "Правосъдие приятел на детето – обучение на професионалисти за по-добро взаимодействие” и в продължение на проведените обучения на тема „Интегриран подход за справедливо правосъдие” на Сдружение „Институт по социални дейности и практики”. Целта е да се подкрепи на местно ниво прилагането на знанията от проведените обучения във връзка с гарантиране и защита правата на пострадалите от престъпления и уязвимите жертви съобразено с изискванията на Директива 2012/29/ЕС. Проектът се изпълнява в партньорство с Министерство на правосъдието, Министерство на вътрешните работи, Министерство на здравеопазването, Върховна касационна прокуратура, Държавна агенция за закрила на детето, Агенция за Социално подпомагане.

В срещата взеха участие представители на съд, прокуратура, полиция, лекари, регионална дирекция за социално подпомагане, социални работници от дирекции за социално подпомагане, общински служители и доставчици на социални услуги.