Кризисна интервенция при преживели домашно насилие

кризисна интервенция

На 07 и 08 февруари, Людмила Трифонова, старши социален работник от Кризисен център "Самарянска къща" участва в проведеното от Фондация „Асоциация Анимус” в гр. София, двудневно обучение - "Кризисна интервенция при преживели домашно насилие". Подходящо за психолози и социални работници, работещи в кризисни центрове и ЦОП, както и за по-широк кръг специалисти, консултиращи деца и семейства в ситуация на родителско отчуждение, обучението цели да развие основни умения за кризисна интервенция с фокус върху кризата при преживяно насилие. Програмата включваше и теми за домашното насилие - форми и особеностите на преживяванията и поведението на участниците в ситуацията на домашно насилие, динамиката на насилствената връзка, психичната травма, потребностите на въвлечените в ситуация на домашно насилие, идентифициране, интервенция и насочване, законодателната рамка, касаеща домашното насилие, мултидисциплинарната екипна работа по случай на домашно насилие, както и техника за работа с клиенти, преживели домашно насилие. Интерес предизвикаха и и темите за криза и кризната интервенция.

Участниците имаха възможност да приложат наученото през работа върху казуси и обсъждане на случаи от практиката.