Международен ден на ненасилието

ненасилието

"Насилието е оръжието на слабите; Ненасилието – на силните.” Махатма Ганди

Преди 149 години, на 2 октомври, се ражда Махатма Ганди, известен индийски адвокат, политик, пацифист, борец за човешка свобода и духовен водач на индийското движение за независимост.

Днес в България и по света се отбелязва Международния ден на ненасилието. На 15 юни 2007 г., с резолюция на Общото събрание на ООН, се приема решение този ден да се отбелязва като Международен ден наненасилието и да напомня за силата на ненасилието, за изграждане на свят без насилие, основан на разбирателство и сътрудничество между държавите и народите. 

Сдружение "Самаряни" вече 14 години работи по проблема на домашното насилие, както чрез функциониращия към организацията от 2004 г., Кризисен център “Самарянска къща”, в който се предоставя комплекс от краткосрочни социални услуги, подкрепящи процесът на възстановяване на пострадали от насилие, трафик или друга форма на експлоатация, жени и техните деца, така също и чрез безвъзмездни услуги в рамките на Консултативно-информационeн център “Самаряни” в цялостна Терапевтична програма за работа с деца за справяне с насилие.

В "Самаряни" споделяме убеждението, че обединяването на усилията на различни специалисти, работещи в институциите, имащи отношение по темата Насилие, би довело до подобряване на сътрудничеството и механизмите на взаимодействие помежду ни, в процеса на оказване на подкрепа на пострадалите от насилие. Ето защо на национално ниво, чрез Национална мрежа за децата, споделяме своя опит и добри практики за преодоляване на агресията, тормоза и насилието с надеждата приетият от Правителството план за действие за периода 2017-2018 г., за изпълнение на Националната програма за превенция на насилието и злоупотребата с деца, да повиши информираността на младите хора и да предложи мерки за превенция и противодействие на училищния тормоз.