НЕнасилие в моето училище!

Ненасилие в моето училище

На 16 април, екипът на Консултативно-информационен център "Самаряни" посетихме учениците от шести и седми клас на ОУ "Самара", където под формата на увлекателна демонстрация деца и възрастни разговаряхме за насилието и начините, по които при срещата ни с него реагираме. Бяхме провокирани да "изиграем" ситуации и реакции при срещата ни с агресивно поведение или насилие.

Посещенията в училищата Сдружение "Самаряни" реализира в рамките на своята Терапевтична програма за работа с деца за справяне с насилие, която включва провеждане на терапевтични групи за деца -Изиграй насилието!, и специализирани занятия по превенция - “НЕнасилие в моето училище!”.

Регистрираните случаи на емоционално и физическо насилие над деца в образователна институция са на второ място по честота, след насилието в семейството. Училището играе важна роля в ранното идентифициране, тъй като в него децата прекарват голяма част от времето си. Учителите, педагогическият съветник, училищният психолог, медицинският специалист в училище, са значими фигури в живота на децата. Често те са първите, които могат да забележат симптомите на преживяното насилие.

Основна задача на Терапевтичната програма е повишаване на информираността и развиване на системни умения на учениците за разпознаване и справяне с агресията и насилието – както със своите, така и с тези на другите, и стимулиране на активното им участие в противодействие на явлението в училищна среда; повишаване на самооценката на децата, социалния климат в класната стая, както и академичните постижения.

* * *

Една от първите и основни програми, по които Сдружение “Самаряни” развива своята дейност, е Програма “Закрила и подкрепа на жертви на насилие”, в рамките на която предоставя две основни услуги - Кризисен център “Самарянска къща” и Консултативно-информационен център “Самаряни”, където след 2016 г., се осъществяват и множество други разнообразни дейности в подкрепа на деца, преживели или станали свидетели на насилие, във връзка с обявената от Сдружение „Самаряни“ Кауза „Детството не бива да боли!. Те се обезпечават в рамките на получената финансова подкрепа от дарителство по ведомост, осъществено от страна на служители на “КонтурГлобал Марица Изток 3” АД, с посредничеството на Фондация „Помощ за благотворителността в България“ („BCause“), както и благодарение на дарителството на Мисис Бургас 2017 и Мисис България Трансконтинентал 2017 - Надя Недялкова, Ателие "Витроартис" и др.

Част от тези дейности, е и реализацията на Терапевтичната програма за работа с деца за справяне с насилие.

Насилието на възрастни над деца и на деца над деца тревожно нараства в съвременното ни общество. Неспособността на децата да отреагират по адекватен начин натрупаните в тях емоции, често води до промени в личността им, които могат да окажат влияние върху цялото им по-нататъшно развитие. Последствията зависят до голяма степен от периода, в който децата са били изложени на насилие, и от подкрепата, която получават за справяне с травмата. Те не споделят пред друг, особено ако насилникът е човек, полагащ грижи за тях. Не споделят и ако ги тормози друго дете, поради страх от отмъщение или изключване от групата на връстниците.

Децата, станали жертва на насилие са по-склонни от другите да проявяват агресивно и провокативно поведение. Зад това поведение често стои силен гняв, враждебност, страх от отхвърляне, лоши отношения с връстници и възрастни и ниско самочувствие.

Деца, станали жертва или свидетели на насилие, изпитват повече трудности в училище - имат по-ниски оценки, по-слаби вербални, психомоторни и познавателни умения. Също така при такива деца се наблюдава липса на умения за разрешаване на конфликтни ситуации, ограничени умения за разрешаване на проблеми, насилствени убеждения, вяра в патриархални стереотипи и др.

Направление “Изиграй насилието!” -терапевтични групи за деца от 7 до 12 г.

"Детето прави най-сериозните неща, докато играе!"

Терапевтичните групи се основават на психодрамата като метод, който макар да разчита на човешката спонтанност и игра, дълго време е използван за терапия и обучение само на възрастни. Днес има няколко подхода в Европа, които адаптират психодрамата за работа с деца. Един от първите “внесени” в България методи е разработен от Алфонс Айкингер и Уолтър Хол и се практикува в Германия вече повече от 30 години.

Създателите на метода са стигнали до разбирането, че в психосоциалната работа, на децата се е гледа като на малки възрастни, а тези, които работят с тях (психолози и социални работници), се опитват да използват похвати, оказали се успешни при възрастни. Айкингер и Хол се разделят окончателно с тази традиция и избират да гледат на децата като на учители. Малките им клиенти дават “насоките”, а двамата сътворяват метод, който бива признат и до днес, и е един от най-ефективните при работа с деца със социални затруднения и преживели различни травматични събития.

Развитието и социализирането на децата се осъществява до голяма степен в групата на връстниците. Те са активни по рождение и това е техният начин да учат и да се развиват. В груповата работа с деца се създава общо пространство на действие и обща символична рамка, в които може да се развие самоорганизацията на децата (групата). В дух на сътрудничество, децата съвместно разработват и организират собствената си игра, като социалното поведение един към друг се договаря (например, когато всички деца вземат решение за ролята на някой от водещите), справят се с конфликтите на символично ниво, разбират за последствията от действията си, изпробват спонтанните си импулси и заедно вземат творчески решения.

В терапевтичните групи се използват игри, в които децата създават общ сценарий и избират роли, които след това изпробват. Изигравайки символично своите притеснения и травми, включително агресивни преживявания, децата успяват да развият нови социални умения и стратегии за справяне. Това се случва в сигурна и защитена среда, а едновременно с това, те се забавляват по време на игрите.

Групите са подходящи за деца, които преживяват или са преживели различни форми на насилие - в семейството, в училище или сред връстници;  имат агресивни прояви; непълноценно общуват с връстници и възрастни; изпитват други социални трудности. Те включват между 4 и 6 деца в следните възрасти: 7-8 г., 9-10 г. и 11-12 г. Продължителността на всяка сесия е един час и се провежда веднъж седмично. Планирано е провеждането на 10 срещи за всяка сформирана група.

Родителите могат да се информират и да включат децата си в група, след като: се обадят на телефон 042/621083 и заявят желание за предварителна среща; осъществят среща със специалисти от КИЦ за избор на най-подходяща група за детето; доведат детето в КИЦ за среща с водещия психолог; заявят писмено желанието си за участие на детето в терапевтична група.

Участието на всяко дете е напълно доброволно и безплатно!

Направление “НЕнасилие в моето училище!” - превенция на насилието в училище от 1 до 7 клас

Терапевтичната програма за деца за справяне с насилието предлага подходи, с които да предотврати агресивното поведение на децата в училище, като бъде преодоляно отрицателното влияние на семейната, социалната и икономическата ситуация, в която децата се намират, чрез създаване на сигурна и защитена среда, в рамките на училищата, в която децата да имат пространство да говорят за проблема насилие и да споделят своите преживявания, свързани с темата.

Всяка среща с класа има своя тема, насочваща вниманието на учениците към трудностите, които изпитват по отношение на своя семеен кръг, връстници, приятели и пр. По време на срещите се използват различни игрови и рисувателни методи и ролеви техники, включително психодрама, които да провокират децата към разбиране на собствените чувства и емоции и активно да развиват подходящи позитивни стратегии за справяне с ежедневни стресови ситуации.

Дейностите по превенция се осъществяват по предварителна договореност между специализирания екип на КИЦ и съответната образователна институция.

Участието, както за училището, така и за децата, е безплатно и доброволно!