"НЕнасилие в моето училище!" в I ОУ "Св. Климент Охридски", гр. Раднево

Терапевтична програма

Децата от 3 "а" и 4 клас, ученици от I ОУ "Св. Климент Охридски", се включиха с огромен ентусиазъм в предизвикателствата, предложени от екипа на "Терапевтичната програма за работа с деца за справяне с насилие" на Сдружение "Самаряни". На 28.03., в рамките на един учебен час, децата от всеки клас имаха възможност да участват в дейности, създаващи атмосфера на екипност и съпреживяване между тях. Те реализираха част от детските си фантазии в пространството на играта, а емоциите им бяха отразение от страна на водещите - Радост и Марчела (Радостина Азманова и Мария Данева).

"Терапевтичната програма" на Сдружение "Самаряни", стартира през м. Ноември, 2017 г. Тя е създадена с цел да се разшири обхвата на услугите, предоставяни на лица, пострадали от насилие и се реализира в рамките на Консултативно-информационeн център “Самаряни”. Програмата включва провеждане на терапевтични групи за деца - “Изиграй насилието!”, които се провеждат в специално пригодена за целта зала, и специализирани занятия по превенция - “НЕнасилие в моето училище!”, осъществявани на място, в училище.

Основната цел по време на срещите с децата в училище е, да се даде пространство те да говорят за агресивните си емоции, да разбират кое ги провокира и, с помощта на водещите, да се поощри у тях формирането на нови умения и нагласи, за недопускане на насилие в общуването и поведението помежду им. По време на срещите се използват интерактивни подходи, които предизвикват децата да предложат алтернативно на агресивното поведение в училище, за да бъде преодоляно в значителна степен отрицателното влияние на семейната, социалната и икономическата ситуация, в която част от децата се намират. Целият процес се стреми към преодоляване негативните последствия от вече преживяно насилие.

Мисията на Сдружение "Самаряни" като организация, предоставяща социални услуги на лица, станали жертва на насилие в различните му форми, е да развием направлението по превенция в цялостна програма, от която да могат да се възползват както децата, така и учителите.

За повече информация за "Терапевтичната програма", нейните възможности и участие в нея, можете да се свържете с нас на тел.: 042 621 083 -  Радостина Азманова, Психолог - координатор Приемна за подкрепа (ПП) и Терапевтични програми (ТП);