Нова терапевтична група за деца на възраст 9 - 10 г.

Терапевтична програма за деца

Сдружение “Самаряни” стартира нова терапевтична група за деца на възраст 9 - 10 г., в рамките на новата 2018/2019 учебна година!

„Детето прави най-сериозните неща, докато играе!"

Развитието и социализирането на децата се осъществява до голяма степен в групата на връстниците. Те са активни по природа и това е техният начин да учат и да се развиват. В груповата работа с деца се създава общо пространство на действие и обща символична рамка, в които може да се развие самоорганизацията на децата (групата). В дух на сътрудничество, децата съвместно разработват и организират собствената си игра, като социалното поведение един към друг се договаря (например, когато всички деца вземат решение за ролята на някой от водещите), справят се с конфликтите на символично ниво, разбират за последствията от действията си, изпробват спонтанните си импулси и заедно вземат творчески решения. 

В терапевтичните групи се използват игри, в които децата създават общ сценарий и избират роли, които след това изпробват. Изигравайки символично своите притеснения и травми, включително агресивни преживявания, децата успяват да развият нови социални умения и стратегии за справяне. Това се случва в сигурна и защитена среда, а едновременно с това, те се забавляват по време на игрите.

Групата е подходяща за деца, които преживяват или са преживели различни форми на насилие - в семейството, в училище или сред връстници; имат агресивни прояви; непълноценно общуват с връстници и възрастни; изпитват други социални трудности. В терапевтичната група ще бъдат включени между 4 и 6 деца. Продължителността на всяка сесия на групата е един час и се провежда веднъж седмично в Консултативно-информационен център "Самаряни" (КИЦ), на адрес: бул. "Патриарх Евтимий" № 57, вход от ул. "Братя Жекови". Преди включването на всяко дете в група, се предвиждат индивидуални срещи с водещия психолог за установяване на готовността му за обща игра.

Родителите могат да се информират и да включат децата си в група, след като:
· се обадят на телефон: 042 621 083 и заявят желание за предварителна среща;
· осъществят среща със специалистите от КИЦ "Самаряни";
· заявят писмено желанието си за участие на детето в терапевтичната група.

Водещите на групите са: Радостина Азманова - психолог и директор на психодрама с деца и Соня Пенева - старши социален работник

Участието на всяко дете е напълно доброволно и безплатно!

* * *

Терапевтична програма за деца за справяне с насилие

Сдружение „Самаряни“ вече 14 години работи по проблема домашно насилие. През 2004 г. към организацията е разкрит и продължава да функционира Кризисен център “Самарянска къща”, в който се предоставя комплекс от краткосрочни социални услуги, чиято основна цел е да се подкрепи процесът на възстановяване на пострадали от насилие, трафик или друга форма на експлоатация, жени и техните деца, чрез осигуряването на защитена среда и оказването на професионална помощ.

Все по-често, в своята дългогодишна практика, специалистите от Кризисния център попадат на случаи на деца, които оказват тормоз или са станали жертви на такъв сред свои връстници, в училищната си среда или в семейството си. В отговор на тази тревожна тенденция, Сдружение “Самаряни” разшири обхвата на услугите, предоставяни на лица, пострадали от насилие, като в рамките на Консултативно-информационeн център “Самаряни”, стартира разработването и прилагането в практиката на цялостна Терапевтична програма за работа с деца за справяне с насилие, която включва провеждане на терапевтични групи за деца - “Изиграй насилието!”, и специализирани занятия по превенция - “НЕнасилие в моето училище!”.

Терапевтичната програма за работа с деца за справяне с насилие се реализира от Сдружение "Самаряни" по Програма „Закрила и подкрепа на жертви на насилие“, в партньорство с Община Стара Загора.