Ново бъдеще за младо момиче

Наблюдавано жилище - Стара Загора

Има тежки житейски съдби, толкова тежки, че когато ги чуеш, срещнеш или се запознаеш с тях, имаш усещането, че това не е истина. Мислиш си, че такава житейска история може да съществува само в книгите, родена от нечия творческа мисъл, за да се засили ефекта от прочетеното... Когато работиш като социален работник, тези истории са реалност и многократно срещаш млади хора, за които това е техния живот...

С такава "истинска история" пристигна в "Наблюдавано жилище - Стара Загора" едно момиче през м. Януари, за да застане на прага на самостоятелния си живот.  И ето началото е дадено, няма връщане назад... Пожелаваме си да направим възможното и заедно да извървим първите стъпки, в които да се случи промяна, социална интеграция и професионална реализация, които да се превърнат в новото начало за това момиче и нейното бъдеще да бъде променено и повлияно.

В рамките на своя престой на младото момиче му предстои да развие умения за самостоятелен живот, благодарение на персонален съветник (ментор),  член на екипа на услугата "Наблюдавано жилище - Стара Загора", а също така и да ползва услугите:

Консултиране: Психологическо консултиране, с оглед: формиране на увереност и личностен растеж; пълноценно осмисляне на свободното време чрез развитие на самопознанието; развитие на умения за жизнено планиране; развитие на умения за себеразбиране и адекватна самооценка.

Социално консултиране: Професионално консултиране: изследване и актуализиране на професионалната ориентация; мотивиране за правилен професионален избор; професионално консултиране за търсенето и предлагането на пазара на труда; развитие на умения за търсене на трудова заетост; развитие на умения за самопредлагане на пазара на труда; индивидуална подготовка за явяване на интервю – изготвяне на автобиография и мотивационно писмо; информиране и посредничество за образователни и стажантски програми за професионална квалификация в страната и чужбина; установяване на контакти с регионални служби по заетостта, дирекции “Бюро по труда” и други звена на Агенцията по заетостта; установяване на контакти и сътрудничество с: работодателски организации; бизнес-организации и др.

Информиране.

Подкрепа за разширяване на социалната мрежа.