Общо събрание

общо събрание

О Б Я В Л Е Н И Е

На 25.11.2016  г., от 18.00 ч., в сградата на Централното управление на Сдружение "Самаряни", намираща се на адрес: гр. Стара Загора, ул. "Патриарх Евтимий" № 57 (южен вход от ул. "Братя Жекови"), ще се проведе редовно Общо събрание на членовете на Сдружение "Самаряни", на основание чл. 19, ал.1 от Устава на организацията.

Събранието ще протече при следния дневен ред:

1. Одобряване, освобождаване и изключване членове на Общото събрание.

2. Приемане на отчети за дейността на Сдружението.

3. Приемане на годишни проекто-бюджети.

4. Избиране на нов Управителен съвет.

5.  Разни.

Поканват се членовете на Сдружението или техните упълномощени представители да присъстват на събранието.

 

От Управителния съвет на Сдружение "Самаряни"

За повече информация: тел. 042/621 083