Общо събрание

Общо събрание

О Б Я В Л Е Н И Е

На 26.03.2018 г., от 18:00 ч., в сградата на Централното управление на Сдружение „Самаряни“, намираща се на адрес: гр. Стара Загора, ул. “Патриарх Евтимий” № 57 (южен вход от ул. „Братя Жекови“), ще се проведе редовно Общо събрание на членовете на Сдружение “Самаряни”, на основание чл. 19, ал.1 от Устава на организацията.

Събранието ще протече при следния дневен ред:

1. Одобряване, освобождаване и изключване на членове на Общото събрание.

2. Приемане на годишните отчети за дейността на Сдружението – съдържателни и финансови.

3. Приемане на проекто-бюджет за 2018 г.

4.  Разни.

Членовете на Сдружението или съответно - техните упълномощени представители, са поканени да присъстват на събранието.От Управителния съвет на Сдружение “Самаряни”

За повече информация: тел. 042/621 083