"Сигурен старт" за децата в България

Сигурен старт
На 13 и 14 ноември, 2017 г., в гр. София, Фондация Лале организира в рамките на новата си Програма "Силата на семейството и общността" представяне на международен опит на федералното правителство на Германия за обучение на социални и здравни работници и педагогически състав за работа със семейства и с деца, както и представяне на Програмата "Сигурен старт" във Великобритания и опита на семейния център от гр.Ливърпул. 
В рамките на настоящата среща, представителите на поканените за участие неправителствени организации, сред които и Сдружение "Самаряни", представлявана от г-н Димо Димов-Лемуил, Изпълнителен директор, и г-н Пенчо Минакиев, Старши социален работник в "Наблюдавано жилище', гр. Стара Загора, ще работят по изготвянето и приемането на принципите и основните насоки за апробиране на модела "Сигурен старт" и в България.
 
*** 
 
Програмата „Силата на семейството и общността” на Фондация Лале е замислена като инструмент за овластяване на родители, семейства и общности, за да имат те знания, умения и капацитет да защитават децата си от насилие, неглижиране, недобра грижа и да им осигуряват възможности за пълноценно развитие и добри шансове за бъдещето. Тя е продължение и развитие на тригодишна съвместна програма на фондация Лале и фондация Оук за изграждане на капацитета на местни граждански организации за подкрепа на деца и семейства с цел предотвратяване на насилие, малтретиране, изоставяне и настаняване на деца в социални институции.

И през 2017 година хиляди семейства в България не могат да осигурят на децата си възможности за пълноценно развитие от ранна детска възраст, поради различни фактори като бедност и недостатъчни схеми за подкрепа и програми за родители, за ранно идентифициране на трудности или забавяне в развитието и програми за деца от раждането до предучилищна възраст и техните родители.

Значителен брой деца живеят в риск от повтаряща се бедност. Патерналистични модели за отглеждане и възпитание на деца водят до пренебрегване на права на децата, недостатъчно внимание към техните нужди и шансове за пълноценното им развитие. Бракове и бременност на непълнолетни девойки и младежи, неходене на училище са все още срещащи се практики. Социалната система е основана на регламенти, оценка на риска и родителския капацитет и санкции повече, отколкото на подкрепа и овластяване на деца, родители и общности.

Научни изследвания от последните години категорично доказват, че въпреки условията на живот в слабо развити общности и региони, децата на възраст от 0 до 5 години, които имат достъп до програми за ранно детско развитие, компенсират в много голяма степен изоставането в своето когнитивно и емоционално развитие. Ранната възраст е най-важна за израстването на децата. Разбирането и участието на родителите е това, което допринася изключително много за развитието на децата. Затова и програмите за деца и родители през този период са най-ефективни. 

Програмата

Идеята на програма „Силата на семейството и общността“ е да предложи подкрепа и овластяване на родители, семейства и общности, за да знаят, разбират и могат те самите да предпазват в ежедневието децата си от насилие, неглижиране, недобра грижа и да им осигуряват възможности за пълноценно развитие още от раждането. 

Целите на програмата са:

  • Да допринесе за информиране, включване и овластяване на семейства,  деца и общности, за да се предотврати и/или намалят насилие, неглижиране, недостатъчна грижа и рискове за извеждане на деца от семействата им;
  • Да повлияе за развитие  на ефективни практики и политики за грижи за децата, основани на доказателства от оценени и документирани модели на работа;
  • Да стимулира програма за ранно детско развитие на деца от изостанали общности чрез адаптиране, реализиране и документиране на пилотни проекти по Програма Сигурен старт в различни общини от мрежа от местни организации, чрез осигуряване на разнообразни програми за родители и деца от 0 до 5 години за подкрепа на уменията на децата за учене, тяхното здравно, социално и емоционално развитие.