Социален работник в Кризисен център "Самарянска къща" (по заместване) Социален работник в Наблюдавано жилище

Социален работник

Обявление за свободно работно място № 018/23.02.2018 г.

Сдружение "Самаряни" търси да назначи социален работник по заместване в Кризисен център „Самарянска къща“ и социален работник в “Наблюдавано жилище”.

Изисквания:

 • висше образование по една от двете специалности - „Социални дейности” или „Социална педагогика”;

 • познаване на законодателството в социалната сфера;

 • проактивна нагласа за работа с уязвими групи, в т.ч. млади хора, останали без подкрепяща семейна среда; и жени и деца, жертви на домашно насилие и/или трафик;

 • трудов стаж по специалността е предимство;

 • много добри компютърни умения (работа с Windows, Microsoft Office, Internet и приложенията на Gmail и Google Диск);

 • много добра комуникативност;

 • отлични умения за писмено изразяване;

 • мотивация за работа в екип.

Отговорности:

 • социална работа по случай;

 • консултиране на клиенти;

 • придружаване на клиенти до институции;

 • работа с документация;

 • провеждане на специализирани обучения;

 • участие в провеждането на кампании.

Предлагаме:

 • ясно регламентирани трудови правоотношения;

 • вътрешно въвеждащо обучение;

 • последващи специализирани обучения;

 • възможност за развитие и допълнителна квалификация;

 • възможност за обмяна на опит с подобни практики;

 • професионална супервизия;

 • работа в динамичен екип;

 • възнаграждение, съответстващо на възлаганите отговорности: първоначално брутно месечно възнаграждение 600 лв. през срока на изпитване; последващо брутно месечно възнаграждение след изпитателния срок - в размер на 630 лв. и повече, в зависимост от допълнително поетитте ангажименти.

 

Необходими документи за кандидатстване:

 • Професионална автобиография с актуална снимка;

 • Мотивационно писмо.

 

Срок за подаване на документи: до 01.03.2018 г.

Документите за кандидатстване се подават по електронен път на: [email protected]

Одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю!

В случай на неодобрение, се счита, че кандидатът се съгласява с предварителното условие на организацията, да задържи в архива си подадените от кандидатите документи.

За повече информация:
Сдружение „Самаряни”
Мария Данева

тел.: 042/621 083,
моб. тел.: 0878/394 224,
ел. страница: www.samaritans.bg