ПОЛИТИКА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО

Сдружение „Самаряни” счита, че всички форми на злоупотреба/насилие и експлоатация на деца са неприемливи. Организацията е убедена, че трябва да бъдат предприети мерки за закрила на децата, с които служителите работят, от хора, които биха потърсили възможности за спечелване на доверието им и осигуряване на достъп до малки деца чрез дейността на организацията. Вероятността служители, дарители или партньори да извършат актове на злоупотреба/насилие спрямо деца се възприема сериозно от Сдружението, като то е отдадена на идеята да работи за тяхното предотвратяване.

Закрилата на детето представлява както корпоративна, така и лична отговорност. Всички служители ще бъдат запознати с необходимостта от интегриране на закрилата на детето във всички наши дейности. Връзките с всеки, за когото бъде установено, че осъществява взаимоотношения, свързани със злоупотреба/насилие и експлоатация на деца, ще бъдат прекратени.