ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ СТАРА ЗАГОРА

Сдружение "Самаряни'“ е стратегически партньор на Областна администрация Стара Загора. Формалното партньорство започва с поканата за Областния управител на Стара Загора за участие на организацията в Оперативния екип за областно планиране на социалните услуги развивани на територията на областта, който включва в състава си също представители на Областна администрация, Община Стара Загора и Регионална дирекция "Социално подпомагане". Сдружение "Самаряни" участва в специализираните обучения за областно планиране на алтернативните услуги, базирани в общността организирани от Уницеф – България за Югоизточен и Южен централен планови район.Партньорските взаимоотношения между организацията и Областна администрация Стара Загора са свързани още със съвместно участие в широк спектър от обществени инициативи, като честване на годишнината на Старозагорското благотворително дружество "Добрий Самарянинъ", световни инициативи с широко гражданско участие, както в дългосрочната инициатива "Имам приятел – добър самарянин".

Взаимодействието между Областна администрация Стара Загора и Сдружение "Самаряни" е насочено и към привличане на повече донори на територията на областта, подкрепящи реализирането на проекти в областта на социалните дейности и апробирането на нови модели и практики за ефективното им прилагане в полза на местните общности. Също така, периодично организацията участва в провеждането на работни срещи в различни формати, свързани с планирането и анализа на промените в социалната среда, ефективното изпълнение на Областната стратегия за развитие на социалните услуги и прилагането на регионалната социална политика.

Сдружение "Самаряни" е получило подкрепата и съдействието на Областна администрация Стара Загора пред представители на националната власт, относно устойчивостта и подкрепата на решението услугата Кризисен център "Самарянска къща" за деца и жени, жертви на домашно насилие и сексуална експлоатация, да бъде подкрепена като делегирана от държавата дейност. Също така, съвместното партньорство между Областна администрация Стара Загора и Сдружение „Самаряни“ включва инициирането на обществени дебати и провеждане на работни срещи с различни заинтересовани страни, свързани с мерките и подходите за ефективно реализиране на проекти, със средства от Европейския съюз, извършването на мониторинга и оценката в процеса на реализирането на проектите, на територията на областта, както и въпросите, свързаните с нивото на компетентност и наличието на капацитет в заетите в този процес страни.