Подслон за човечеството - България

Българският клон на Habitat for Humanity е регистриран в България като Фондация „Подслон за човечеството”. Чрез своите дейности те популяризират идеята за адекватните жилищни нужди като основно човешко право и работим за активизиране на съзнанието на обществото в посока премахване на мизерните жилищни условия.

Подпомагат разрешаването на жилищните проблеми на лица и семейства, които не притежават собствен дом и нямат достатъчно средства за закупуването, построяването или наемането на такъв, както и на лица, живеещи в неадекватни жилища, които нямат достатъчно средства, за да ги ремонтират и подобрят.
Хабитат популяризира идеите и принципите на организационното партньорство, общественото сътрудничество, доброволната работа, загрижеността и уважението към нуждите на другите.
Създавайки адекватна жилищна среда, те способстват за изграждането на устойчиви общности и личностната реализация на хората от тези общности.
Ораганизацията работи с хора от всички обществени групи и в партньорство с различни граждански и държавни организации, компании и частни лица.

Хабитат България работи в партньорство със Сдружение "Самаряни" и Отдел "Закрила на детето", гр. Стара Загора по програма за предоставяне на мултидисциплинарна подкрепа на деца и семейства в риск, с цел деинституционализация и превенция на изоставянето. Програмата предлага широк спектър от услуги, за да осигури холистичен подход към решаването на проблемите на децата и семействата в риск.

Повече за тях можете да откриете на: www.habitatbulgaria.eu