top of page

Домашно насилие. Кризисна интервенция.

Актуализирано: 2.03.2022 г.


Част от екипа на Сдружение "Самаряни" премина през двудневно обучение - "Домашно насилие. Криза. Кризисна интервенция", водено от Радостина Азманова, психолог с опит в работата с жени и деца, пострадали от домашно насилие и директор "Психодрама за деца".  По време на обучението участниците, сред които двама нови колеги от "Спешния екип" на Кризисен център "Самарянса къща" преминаха през въвеждащите теми като: Домашно насилие; Видове домашно насилие; Криза; Кризисна интервенция; Денонощна консултативна телефонна линия за жени и деца, пострадали от домашно насилие и др. В хода на обучението бяха дискутирани много конкретни казуси, с което теорията придобиваше много по-разбираеми измерения. Много въпроси намериха своите отговори, както и бяха дискутирани предизвикателствата, които директаната работа с жени и деца в криза поставя пред работещите и служителите на Сдружение "Самаряни".

Част от екипа на Сдружение "Самаряни" премина през двудневно обучение - "Домашно насилие. Криза. Кризисна интервенция", водено от Радостина Азманова, психолог с опит в работата с жени и деца, пострадали от домашно насилие и директор на психодрама с деца.

По време на обучението участниците, сред които двама нови колеги от "Спешния екип" на Кризисен център "Самарянса къща", преминаха през въвеждащите теми като: Домашно насилие; Видове домашно насилие; Криза; Кризисна интервенция; Денонощна консултативна телефонна линия за жени и деца, пострадали от домашно насилие и др. В хода на обучението бяха дискутирани много конкретни казуси, с което теорията придобиваше много по-разбираеми измерения. Много въпроси намериха своите отговори, както и бяха дискутирани предизвикателствата, които директаната работа с жени и деца в криза, поставя пред работещите и служителите на Сдружение "Самаряни".


История и опит:

От януари, 2004 г., до сега, вече повече от 18 години Сдружение „Самаряни“ предоставя денонощна закрила, подслон и професионална помощ на жертви на домашно насилие, сексуална експлоатация и трафик в обособения Кризисен център “Самарянска къща”. През първите шест години и половина, от м. януари, 2004 г. до м. май, 2010 г., неговото финансирането е осигурявано от Сдружение „Самаряни“ чрез привличане на средства по проекти от американски и канадски организации, фондове в страната, посолства, общински бюджет, частни дарители и фирми, а по-късно - от м. юни, 2010 г., услугата вече става делегирана от държавата дейност.

Първите две години (2004-2006) финансирането на услугата е осигурено от американската организация Children of the World. Следващите три години (2006-2008) Фондация „ОАК” подкрепя финансово развиването на услугата на територията на Община Стара Загора. Благодарение на тези две финансиращи организации, както и на два малки проекта, финансирани от Министерство на правосъдието, Сдружение „Самаряни” успя да развие Кризисния център, заедно с функциониращите към него още две допълнителни звена - 24-часова Консултативна телефонна линия и Приемна за подкрепа, които са достъпни за лица, пострадали от насилие или трафик, ползващи само консултативни услуги, без да се налага да се извършва непременно и настаняване. Всички тези услуги са разпознати от нуждаещите се и местните институции като изключително необходими в общността. Така, през м. юли, 2009 г., Общински съвет – Стара Загора взе единодушно решение на редовно свое заседание да разкрие услугата Кризисен център като делегирана държавна дейност от м. януари, 2010 г. За съжаление, Центърът е една от 104-те услуги, подадени от Общините към бюджет 2010 г., които са отказани да бъдат финансирани от Министерство на финансите. След проведени редица срещи и изпратени писма на експертно ниво, въпросът е отнесен до Националния съвет за закрила на детето, където е изработен план за действие и са предприети конкретни стъпки от ръководството на МТСП за разрешаване на случая. Така с актуализацията на бюджета, през м. април, 2010 г., Кризисният център е вписан като делегирана от държавата дейност, което даде възможност за осигуряване на дългосрочна устойчивост на услугата, финансирана от Сдружението през неправителствени програми и проекти в периода 2004-2019 г.

Доверието от Община Стара Загора, дадено на Сдружението чрез делегиране на услугата, считано от м. август, 2010 г. до момента, гарантира наличието на пакет от мерки в регион Стара Загора, които да са в защита правата на жертвите на домашно насилие и трафик, с което общината се нареди на едно от водещите места в страната по развитие на услуги. Случаите, по които работи специализираният екип, са на жертви на домашно насилие и трафик не само от регион Стара Загора, но и от цялата страна, а това прави необходимостта от спешност, адекватност и професионализъм в действията от страна на специалистите като задължително условие за решаване на всеки един отделен случай.

21 преглеждания0 коментара

Последни публикации

Виж всички

Comments


bottom of page