top of page

Книжно гурме


По случай световния ден на книгата и авторското право, Сдружение “Самаряни” и книжарница "Хеликон", гр. Стара Загора, отправяме покана към любителите на книгите, храната и каузите на първото по рода си "КНИЖНО ГУРМЕ", което ще се проведе на 21 Април, от 11:00 часа, пред книжарницата!

Някои книгите са храна за ума, други - за душата... "Някои книги ни оставят свободни, а някои ни правят свободни." – Ралф Уолдо Емерсън.

"Книжното гурме" е специално събитие с вход свободен, но с предварителна резервация. В рамките на събитието, на участниците ще бъде предложено специално меню селектирани книги, които ще предизивикат ума, сърцето, душата... Храната също ще има своята роля в рамките на събитието, защото на нея се пада честта да създаде вкус на любители на книгите! В рамките на инициативата, всеки желаещ ще може да подкрепи кауза: Да закупи и дари книга/и на самарянската "КНИГОтека"***. Едно е сигурно, всеки участник в "Книжното гурме" ще си спомня... за първото "КНИЖНО ГУРМЕ"!


* * *В рамките на събитието ще срещнем старозагорци и със самарянската "КНИГОтека" - един своеобразен ресурс от подбрана художествена и специализирана литература за превенция и/или справяне с насилие.


* * *


Консултативно-информационен център “Самаряни” за справяне с насилие и агресия, гр. Стара Загора

Консултативно-информационният център “Самаряни” за справяне с насилие и агресия е създаден от Сдружение “Самаряни” в началото на м. октомври, 2017 г., с оглед разширяване обхвата на услугите, предоставяни на лица, пострадали от насилие, и особено в отговор на тревожната тенденция на увеличаване на случаите на оказване на тормоз и насилие над и от деца в училищната им среда.

Центърът обединява в себе си работата в няколко направления, които се развиват в отговор на необходимостта от предоставяне на социални услуги на лица, които се намират в рискова ситуация, станали са жертва или свидетели на оказано насилие или трафик, но не се налага за тях да се извършва настаняване, както и за лица с агресивни прояви, оказващи тормоз и насилие. Той обединява в себе си няколко различни звена: “Психо-социално консултиране”, “Юридическо консултиране и подкрепа”, “Семейно консултиране и медиация”, “Превенция на насилието”, “Терапевтични програми” и “Корекционни програми”.

Мисията на центъра е да се спомогне за общностното развитие в регион Стара Загора, като се постави акцент върху загрижеността на отделните заинтересовани страни (семейство, близки, родители, учители, общинска и областна администрация, полиция, правни и социални институции, НПО и други) относно проблема с насилието, включително домашното насилие и насилието над и от деца в и извънучилищна среда.

Екипът на центъра работи много успешно по създаването и прилагането на Координационен механизъм за работа по случаи на домашно насилие над пълнолетни и непълнолетни лица, в тясно сътрудничество с Областна дирекция на МВР, Адвокатска колегия - Стара Загора, Национално бюро за правна помощ, Регионална дирекция “Социално подпомагане”, Районна прокуратура - Стара Загора, Районен съд - Стара Загора, Община Стара Загора, както и други заинтересовани институции и организации.

Разработена е и се прилага в практиката собствена Терапевтична програма за работа с деца за справяне с насилие, с която се поставят следните основни цели: да се подкрепи процесът по преодоляване на негативните последствия от вече преживяно насилие и редуциране на агресивното поведение от деца към деца; да се спомогне процесът на формиране на умения и нагласи у децата, да не допускат насилие в общуването и поведението; да се предложи ясен подход за превенция на агресивното поведение на децата в училище, за да бъде преодоляно в значителна степен отрицателното влияние на семейната, социалната и икономическата ситуация, в която голяма част от тях се намират. Терапевтичната програма за работа с деца за справяне с насилие е развита в две основни направления:

· “Изиграй насилието!” - терапевтични групи или индивидуални сесии с деца на възраст от 7 до 12 г., в които като терапевтичен метод се прилагат различни игрови и рисувателни методи, както и ролеви техники, включително и психодрама, които да провокират децата към разбиране на собствените чувства и емоции и активно да развиват подходящи позитивни стратегии за справяне с ежедневните стресови ситуации и трудностите, които изпитват по отношение на своя семеен кръг, връстниците и приятелите си, както и в друга среда;

· “НЕнасилие в моето училище!” - превенция на насилието в училище, с цел повишаване на информираността и развиване на системни умения у децата в училищна възраст за разпознаване и справяне с агресията и насилието – както със своите, така и с тези на другите, както и стимулиране на активното им участие в противодействие на тормоза и насилието в училищна среда.

Дейностите по превенция се осъществяват по предварителна договореност между специализирания екип на Центъра и съответната образователна институция и с информираното съгласие на родителите.


17 преглеждания0 коментара

Последни публикации

Виж всички

Comments


bottom of page