top of page

Наблюдавано жилище - крачка напред, стъпка нагоре!

11 години екипът на Сдружение “Самаряни”, партнира на младите хора, настанени в “Наблюдавано жилище” - гр. Стара Загора, като ги придружава в първите им стъпки към самостоятелност, подкрепя ги да успяват и да вярват в промяната, която докосва живота им, като преоткриват своите възможности, дарби, таланти и намират сили за пътя напред!„Наблюдавано жилище” – гр. Стара Загора, е форма на предоставяне на социални услуги за оказване на подкрепа и консултиране на лица, навършили 18 години, които напускат специализирана институция, преходно жилище или защитено жилище и им предстои да водят независим начин на живот; както и за осъществяване превенция на настаняването на такива лица в специализирана институция. Тази социална услуга подкрепя и млади хора от общността, попаднали в рискова житейска ситуация или състояние на бедност, неподкрепени от страна на своето семейство или близките си. Услугите са основани на базисни принципи в социална работа, при прилагане на индивидуален подход и са съобразени с конкретните потребности на всеки неин потребител, във връзка с което се изработват концепции за предоставяне на услуги в краткосрочен или дългосрочен план. Услугата „Наблюдавано жилище” – гр. Стара Загора, разполага с две самостоятелни жилища, всяко от които е с капацитет 4 места. През последните 11 години, за периода м. април, 2010 г. - м. април, 2021 г., в услугата са били настанени общо 53 лица – 34 младежи и 19 девойки. От тях, 41 са израснали в социални институции, а 12 са били отглеждани в семейна среда. От всички ползватели на услугата НЖ, 17 са били със завършено средно образование, 29 – със завършено основно образование, 3 – със завършено начално образование, 2 – без завършена степен на образование и 2 младежи – съответно учещи в XII клас и в XI клас – на ресурсно подпомагане. През изтеклите 11 години, на потребителите е оказвано нужното съдействие при търсенето и намирането на подходящо работно място. Към момента на съответното им настаняване, само 8 от младежите са били трудово заети, а за упоменатия по-горе период, 21 души са започнали трайно работа на трудов договор, а други 18 души са имали ангажименти по трудови правоотношения, макар и да са били непостоянни и спорадични. Младежите са били информирани и подробно запознати с възможността да кандидатстват за общинско жилище. При заявено желание от тяхна страна, им е съдействано за търсенето и намирането на подходяща квартира. При съществуваща такава необходимост, им е оказана подкрепа и за достъп до здравна помощ – извършване на профилактични прегледи, ориентиране в системата от институции, съдействие за подаване на документи за ТЕЛК, и др. Регулярно са осъществявани с тях социални и психологически консултации. Също така, ползвателите са били включвани в различни обучения, тренинги, инициативи, и др.  Сега, младите хора от общността могат да ползват услуги с настаняване в “Наблюдавано жилище” - Стара Загора, което се осъществява след подаване на необходимите документи в ДСП по настоящ/постоянен адрес, както и след последващо подаване в Сдружение “Самаряни” на писмено искане за ползване на социалната услуга НЖ . Основните дейности, които осигурява Сдружение “Самаряни” чрез услугата НЖ, в подкрепа на младите хора за самостоятелен начин на живот, са: настаняване, изготвяне оценка на потребностите от подкрепа и индивидуален план за работа, информиране и насочване към различни услуги и институции в общността, придружаване при необходимост, социално консултиране, психологическо консултиране, професионално консултиране, юридическо консултиране, провеждане на тренинги и обучения за придобиване на нови знания и умения, както и за развиване на наличните личностни ресурси, осъществяване на различни инициативи и др. В “Наблюдавано жилище” - Стара Загора, на младите хора от общността се предоставят и услуги без настаняване. В рамките на предоставяните услуги от НЖ, Сдружение “Самаряни” разширява обхвата на оказваната подкрепа за млади хора, на възраст от 18 до 30 години, които са ползвали социалната услуга или такива от общността, намиращи се в рискова житейска ситуация, без да е наложително осигуряването на подслон. За целта е сформирано Звено за консултиране (ЗК), предоставящо социално-психологическо и професионално консултиране – по предварително разработена програма или по индивидуална заявка; юридическо консултиране – по преценка на екипа и заявена проблематика от юридическата сфера; придружаване – при необходимост и по преценка. Социалните услуги без настаняване в НЖ за млади хора от общността се основават на принципа на мобилността, чиято основна характеристика е, че екипът на НЖ, в зависимост от конкретните нужди, може да извършва периодични обходи на терен в различни населени места, главно на територията на община Стара Загора, като инициира подходящи формати на срещи, в които да информира и консултира младежите на място. Обучителни тренинги, в които младите хора, ползващи услуги със или без настаняване, могат да изберат да се включат, съдържат следните модули: умения за общуване и работа в екип; умения за решаване на конфликти и овладяване на гнева; умения за вземане на решения и мотивация; ефективно себепредставяне; лични граници; отношения в семейството; самооценка; и др.
11 години "Наблюдавано жилище" - Стара Загора

Такава е историята на Калоян (името е променено), на която сме свидетели през последните две години…

Той дойде в “Наблюдавано жилище” (НЖ) през м. юни, непосредствено след абитуриентския си бал. Успешно беше положил своите матури и имаше диплома за средно образование. В деня на настаняване си в НЖ, се яви на интервю за работа, беше одобрен и започна своята първа работа. Имаше и мечти, една от които беше да продължи образованието си, но нямаше ориентация точно какво да учи… Харесваше му сладкарството и си представяше, че бъдещото му образование и кариера може да е свързано с това. Бързо се адаптира към новите условия в жилището и изгради добри взаимоотношения с останалите настанени младежи, част от които познаваше от институцията, където беше прекарал 20 години от живота си.

С помощта на екипът на НЖ, с който Калоян имаше много добро взаимодействие, той премина през редица предизвикателства, които преодоля и чрез които изгради нови житейски умения. През 20-годишния си живот, той беше преминал през редица оперативни интервенции, но към момента, в който дойде в “Самаряни”, нямаше действащи медицински документи от експертна лекарска комисия, които би трябвало в неговото състояние. С помощта на социално придружаване и консултиране, Калоян успя двукратно да се яви за преосвидетелстване от Трудово експертна лекарска комисия (ТЕЛК) и да получи полагащите му се документи и финансова подкрепа.

През целия този период, той не спря да работи, полагаше големи усилия и изгради огромно доверие с работодателя и колегите си. Знаеше, че може да остане в НЖ в продължение на 2 години и търсеше решение за своето бъдеше. Беше консултиран за възможността за общинско жилище, но разбра, че има определени изискавания, на част от които той не отговаряше. Пред него имаше алтернативи - свободен наем или закупуване на жилище. В началото на неговото настаняване, твърде плашещо изглеждаше алтернативата за закупуване на жилище, но година по-късно, когато вече имаше и безсрочен трудов договор, това за него не изглеждаше толкова невъзможно. Придружен от социалния си работник, Калоян премина през целия процес на оглед, избор, договаряне, подготовка на документи и реална сделка, за да се превърне в собственик на собствено жилище.

Днес, Калоян навършва 22 години и вече има много ясна посока в живота си. До месец, той ще заживее в новото си, собствено жилище. Казва, че се чувства щастлив, че е попаднал в Сдружение “Самаряни”, че е имал привилегията да се запознае с екипа на НЖ и да получи подкрепата му. Калоян счита, че това, което има днес в живота си, за него не би било мислимо в други ситуации. Оценя, че освен всички тези хубави неща, които са му се случили, чрез подкрепата на екипа на НЖ, той е успял да развие също и своите умения за общуване и работа в екип, за вземане на решения и мотивация за ефективно себепредставяне, и др.


Това е една от житейските истории, на които сме свидетели и които ни вдъхновяват за нашата мисия, която ежедневно ни предизвиква като самарянски екип да намираме нови възможности, да привличаме нови ресурси и да осъществяваме нови партньорства с институции, бизнес и доброволци в подкрепа на младежите!


От м. април, 2010 г., социалната услуга „Наблюдавано жилище“ (НЖ) е разкрита като делегирана държавна дейност в гр. Стара Загора. Оттогава, вече единадесет години, Сдружение „Самаряни“, като доставчик на социални услуги, управлява и предоставя тази услуга, в партньорство с Община Стара Загора.„Наблюдавано жилище” – гр. Стара Загора, е форма на предоставяне на социални услуги за оказване на подкрепа и консултиране на лица, навършили 18 години, които напускат специализирана институция, преходно жилище или защитено жилище и им предстои да водят независим начин на живот; както и за осъществяване превенция на настаняването на такива лица в специализирана институция. Тази социална услуга подкрепя и млади хора от общността, попаднали в рискова житейска ситуация или състояние на бедност, неподкрепени от страна на своето семейство или близките си. Услугите са основани на базисни принципи в социална работа, при прилагане на индивидуален подход и са съобразени с конкретните потребности на всеки неин потребител, във връзка с което се изработват концепции за предоставяне на услуги в краткосрочен или дългосрочен план. Услугата „Наблюдавано жилище” – гр. Стара Загора, разполага с две самостоятелни жилища, всяко от които е с капацитет 4 места. През последните 11 години, за периода м. април, 2010 г. - м. април, 2021 г., в услугата са били настанени общо 53 лица – 34 младежи и 19 девойки. От тях, 41 са израснали в социални институции, а 12 са били отглеждани в семейна среда. От всички ползватели на услугата НЖ, 17 са били със завършено средно образование, 29 – със завършено основно образование, 3 – със завършено начално образование, 2 – без завършена степен на образование и 2 младежи – съответно учещи в XII клас и в XI клас – на ресурсно подпомагане. През изтеклите 11 години, на потребителите е оказвано нужното съдействие при търсенето и намирането на подходящо работно място. Към момента на съответното им настаняване, само 8 от младежите са били трудово заети, а за упоменатия по-горе период, 21 души са започнали трайно работа на трудов договор, а други 18 души са имали ангажименти по трудови правоотношения, макар и да са били непостоянни и спорадични. Младежите са били информирани и подробно запознати с възможността да кандидатстват за общинско жилище. При заявено желание от тяхна страна, им е съдействано за търсенето и намирането на подходяща квартира. При съществуваща такава необходимост, им е оказана подкрепа и за достъп до здравна помощ – извършване на профилактични прегледи, ориентиране в системата от институции, съдействие за подаване на документи за ТЕЛК, и др. Регулярно са осъществявани с тях социални и психологически консултации. Също така, ползвателите са били включвани в различни обучения, тренинги, инициативи, и др.  Сега, младите хора от общността могат да ползват услуги с настаняване в “Наблюдавано жилище” - Стара Загора, което се осъществява след подаване на необходимите документи в ДСП по настоящ/постоянен адрес, както и след последващо подаване в Сдружение “Самаряни” на писмено искане за ползване на социалната услуга НЖ . Основните дейности, които осигурява Сдружение “Самаряни” чрез услугата НЖ, в подкрепа на младите хора за самостоятелен начин на живот, са: настаняване, изготвяне оценка на потребностите от подкрепа и индивидуален план за работа, информиране и насочване към различни услуги и институции в общността, придружаване при необходимост, социално консултиране, психологическо консултиране, професионално консултиране, юридическо консултиране, провеждане на тренинги и обучения за придобиване на нови знания и умения, както и за развиване на наличните личностни ресурси, осъществяване на различни инициативи и др. В “Наблюдавано жилище” - Стара Загора, на младите хора от общността се предоставят и услуги без настаняване. В рамките на предоставяните услуги от НЖ, Сдружение “Самаряни” разширява обхвата на оказваната подкрепа за млади хора, на възраст от 18 до 30 години, които са ползвали социалната услуга или такива от общността, намиращи се в рискова житейска ситуация, без да е наложително осигуряването на подслон. За целта е сформирано Звено за консултиране (ЗК), предоставящо социално-психологическо и професионално консултиране – по предварително разработена програма или по индивидуална заявка; юридическо консултиране – по преценка на екипа и заявена проблематика от юридическата сфера; придружаване – при необходимост и по преценка. Социалните услуги без настаняване в НЖ за млади хора от общността се основават на принципа на мобилността, чиято основна характеристика е, че екипът на НЖ, в зависимост от конкретните нужди, може да извършва периодични обходи на терен в различни населени места, главно на територията на община Стара Загора, като инициира подходящи формати на срещи, в които да информира и консултира младежите на място. Обучителни тренинги, в които младите хора, ползващи услуги със или без настаняване, могат да изберат да се включат, съдържат следните модули: умения за общуване и работа в екип; умения за решаване на конфликти и овладяване на гнева; умения за вземане на решения и мотивация; ефективно себепредставяне; лични граници; отношения в семейството; самооценка; и др.
"Наблюдавано жилище - крачка напред, стъпка нагоре!"

„Наблюдавано жилище” – гр. Стара Загора, е форма на предоставяне на социални услуги за оказване на подкрепа и консултиране на лица, навършили 18 години, които напускат специализирана институция, преходно жилище или защитено жилище и им предстои да водят независим начин на живот; както и за осъществяване превенция на настаняването на такива лица в специализирана институция. Тази социална услуга подкрепя и млади хора от общността, попаднали в рискова житейска ситуация или състояние на бедност, неподкрепени от страна на своето семейство или близките си. Услугите са основани на базисни принципи в социална работа, при прилагане на индивидуален подход и са съобразени с конкретните потребности на всеки неин потребител, във връзка с което се изработват концепции за предоставяне на услуги в краткосрочен или дългосрочен план.


Услугата „Наблюдавано жилище” – гр. Стара Загора, разполага с две самостоятелни жилища, всяко от които е с капацитет 4 места. През последните 11 години, за периода м. април, 2010 г. - м. април, 2021 г., в услугата са били настанени общо 53 лица – 34 младежи и 19 девойки. От тях, 41 са израснали в социални институции, а 12 са били отглеждани в семейна среда.

От всички ползватели на услугата НЖ, 17 са били със завършено средно образование, 29 – със завършено основно образование, 3 – със завършено начално образование, 2 – без завършена степен на образование и 2 младежи – съответно учещи в XII клас и в XI клас – на ресурсно подпомагане.

През изтеклите 11 години, на потребителите е оказвано нужното съдействие при търсенето и намирането на подходящо работно място. Към момента на съответното им настаняване, само 8 от младежите са били трудово заети, а за упоменатия по-горе период, 21 души са започнали трайно работа на трудов договор, а други 18 души са имали ангажименти по трудови правоотношения, макар и да са били непостоянни и спорадични.

Младежите са били информирани и подробно запознати с възможността да кандидатстват за общинско жилище. При заявено желание от тяхна страна, им е съдействано за търсенето и намирането на подходяща квартира.

При съществуваща такава необходимост, им е оказана подкрепа и за достъп до здравна помощ – извършване на профилактични прегледи, ориентиране в системата от институции, съдействие за подаване на документи за ТЕЛК, и др. Регулярно са осъществявани с тях социални и психологически консултации. Също така, ползвателите са били включвани в различни обучения, тренинги, инициативи, и др.


Сега, младите хора от общността могат да ползват услуги с настаняване в “Наблюдавано жилище” - Стара Загора, което се осъществява след подаване на необходимите документи в ДСП по настоящ/постоянен адрес, както и след последващо подаване в Сдружение “Самаряни” на писмено искане за ползване на социалната услуга НЖ .

Основните дейности, които осигурява Сдружение “Самаряни” чрез услугата НЖ, в подкрепа на младите хора за самостоятелен начин на живот, са: настаняване, изготвяне оценка на потребностите от подкрепа и индивидуален план за работа, информиране и насочване към различни услуги и институции в общността, придружаване при необходимост, социално консултиране, психологическо консултиране, професионално консултиране, юридическо консултиране, провеждане на тренинги и обучения за придобиване на нови знания и умения, както и за развиване на наличните личностни ресурси, осъществяване на различни инициативи и др.


В “Наблюдавано жилище” - Стара Загора, на младите хора от общността се предоставят и услуги без настаняване. В рамките на предоставяните услуги от НЖ, Сдружение “Самаряни” разширява обхвата на оказваната подкрепа за млади хора, на възраст от 18 до 30 години, които са ползвали социалната услуга или такива от общността, намиращи се в рискова житейска ситуация, без да е наложително осигуряването на подслон. За целта е сформирано Звено за консултиране (ЗК), предоставящо социално-психологическо и професионално консултиране – по предварително разработена програма или по индивидуална заявка; юридическо консултиране – по преценка на екипа и заявена проблематика от юридическата сфера; придружаване – при необходимост и по преценка.

Социалните услуги без настаняване в НЖ за млади хора от общността се основават на принципа на мобилността, чиято основна характеристика е, че екипът на НЖ, в зависимост от конкретните нужди, може да извършва периодични обходи на терен в различни населени места, главно на територията на община Стара Загора, като инициира подходящи формати на срещи, в които да информира и консултира младежите на място.


Обучителни тренинги, в които младите хора, ползващи услуги със или без настаняване, могат да изберат да се включат, съдържат следните модули: умения за общуване и работа в екип; умения за решаване на конфликти и овладяване на гнева; умения за вземане на решения и мотивация; ефективно себепредставяне; лични граници; отношения в семейството; самооценка; и др.


76 преглеждания0 коментара

Последни публикации

Виж всички

Comments


bottom of page