Общо събрание на членовете на Сдружение "Самаряни"


Общо събрание

Изх.№ ЦУ-012/24.04.2020 г. О Б Я В Л Е Н И Е На 25.05.2020 г., от 18:00 ч., в сградата на Централното управление на Сдружение „Самаряни“, намираща се на адрес: гр.Стара Загора, ул. “Патриарх Евтимий” № 57 (южен вход от ул.„Братя Жекови“), ще се проведе редовно Общо събрание на членовете на Сдружение “Самаряни”, на основание чл. 19, ал.1 от Устава на организацията. Събранието ще протече при следния дневен ред: 1. Одобряване, освобождаване и изключване на членове на Общото събрание. 2. Приемане на годишните отчети за дейността на Сдружението за 2019 г. – съдържателен и финансов. 3. Приемане на проекто-бюджет за 2020 г. 4. Избиране на нов Управителен съвет. 5. Разни.

Членовете на Сдружението или съответно - техните упълномощени представители, са поканени да присъстват на събранието. От Управителния съвет на Сдружение “Самаряни” За повече информация: тел. 042/621 083

17 преглеждания0 коментари

© 2017 Сдружение "Самаряни"

гр. Стара Загора, бул. "Патриарх Евтимий" № 57

тел.: 042621083

  • Последвайте Самаряни във фейсбук
  • Последвайте Самаряни в Google+
  • Последвайте Самаряни в Instagram

Денонощна консултативна телефонна линия, за жени и деца, преживели насилие

тел.: 042641111