top of page

Световен ден за борба с насилието над деца - 19. Ноември


През 2000 г., Фондация за световна среща на върха на жените (WWSF) отбелязва за първи път този ден, благодарение и на подкрепата на популярни личности, като Кофи Анан, Пауло Серхио Пенейро, кралицата на Йордания и др., както и със сътрудничеството на организации, застъпващи се за проблемите на жените и децата, призовавайки правителства и общности да предприемат дейтвия за прекратяване  на насилието срещу деца и младежи. Организацията на обединените нации (ООН) приема Конвенция за правата на детето.  Чл. 19 от Конвенцията задължава страните членки на ООН да „предприемат всички подходящи законодателни, административни, социални и образователни мерки, за да предпазят детето от всякакви форми на физическо и психическо насилие, нараняване или експлоатация (включително сексуална), пренебрежително или немарливо отношение (и) малтретиране, докато детето е под грижите на родител(и), законен настойник/законни настойници или друг човек, на когото са поверени грижите за детето.“ Чл. 34 от Конвенцията обръща специално внимание на сексуалната експлоатация на деца. Страните членки на ООН се задължават да предприемат „всички необходими мерки на национално и международно ниво“, за да предотвратят подбуждането или принуждаването на дете да участва в незаконни сексуални дейности, особено в проституция и порнография.

През 2000 г., Фондация за световна среща на върха на жените (WWSF) отбелязва за първи път този ден, благодарение и на подкрепата на популярни личности, като Кофи Анан, Пауло Серхио Пенейро, кралицата на Йордания и др., както и със сътрудничеството на организации, застъпващи се за проблемите на жените и децата, призовавайки правителства и общности да предприемат дейтвия за прекратяване на насилието срещу деца и младежи.

Организацията на обединените нации (ООН) приема Конвенция за правата на детето. Чл. 19 от Конвенцията задължава страните членки на ООН да „предприемат всички подходящи законодателни, административни, социални и образователни мерки, за да предпазят детето от всякакви форми на физическо и психическо насилие, нараняване или експлоатация (включително сексуална), пренебрежително или немарливо отношение (и) малтретиране, докато детето е под грижите на родител(и), законен настойник/законни настойници или друг човек, на когото са поверени грижите за детето.“

Чл. 34 от Конвенцията обръща специално внимание на сексуалната експлоатация на деца. Страните членки на ООН се задължават да предприемат „всички необходими мерки на национално и международно ниво“, за да предотвратят подбуждането или принуждаването на дете да участва в незаконни сексуални дейности, особено в проституция и порнография.


Какво представлява малтретирането на дете?

Това е действие или бездействие от страна на възрастен, което причинява физическо, сексуално, емоционално насилие, неглижиране, включително медицинско, на дете или наличие на риск от сериозно увреждане на детето.

Емоционалното насилие е една от най-разпространените и увреждащи форми на детско малтретиране и може да даде отражение през целия живот на вече зрелия човек. Този вид насилие засяга способността на детето да се чувства в безопасност и обичано, засяга самочувствието му, а така също и начина, по който се отнася с другите. Емоционалното насилие включва шеги по адрес на детето; наричането му с обидни имена; използването на груби думи за критикуване поведението на детето; обвинения; използването на страх като наичин да се контролира поведението на детето.


Защо се случва?

Съществуват множество причини за насилие над деца от страна на възрастните. Родителите могат да бъдат напълно ненаясно със силата, която използват срещу детето. Друга причина може да е липсата на познаване на други алтернативни позитивни възпитателни методи, което поражда често използване на физическите наказания за тази цел. Фактори, които допринасят за това родители да попадат в ситуация и да малтретират детето си са: родителите са били малтретирани като деца и това е непрекъснат цикъл; липсата на родителски умения; нереалистични очаквания към поведението на детето и неговите възможности; трудност да контролират и управляват своите гневни емоции и стрес; чести семейни кризи;

злоупотреба с алкохол или наркотици.


Как може да се подкрепи едно семейството?

От една страна е важно родителите да получат подкрепа за техните собствени травматични събития, както и разбиране за това как действията им се отразяват на децата им.

По отношение на детето, е необходимо, то да бъде върнато в неговата детска роля – да бъде любопитно, да изследва света, да се чувства в безопасност с хората и средата около себе си.

Как може да се подкрепи едно семейството? От една страна е важно родителите да получат подкрепа за техните собствени травматични събития, както и разбиране за това как действията им се отразяват на децата им.  По отношение на детето, е необходимо, то да бъде върнато в неговата детска роля – да бъде любопитно, да изследва света, да се чувства в безопасност с хората и средата около себе си. В контекста на годините натрупан опит на специалистите в Сдружение “Самаряни” в работата с жертви на всякакви форми на насилие и по-специално с децата, които са потърпевши, не само като директни жертви, но и като свидетели на насилие в семействата си, се очерта необходимостта от разработване на специализирана терапевтична програма, чийто фокус да е насочен именно към децата на възраст до 12 години и техните родители. Разработването, осъществяването и развитието на подобна програма има за основна цел да се редуцират максимално негативните последици за личността на децата, жертви на насилие и на техните родители; да се преосмисли тяхното възпитание и преди всичко да се формират отношения и умения за адекватно реагиране и ориентиране в ситуации на насилие, както и такива от ежедневието им. През 2017 г. беше разработената цялостна Терапевтична програма за работа с деца за справяне с насилие, която включва две основни направления: терапевтични групи за деца - “Изиграй насилието!”, които се осъществяват в сградата на Централното управление на Сдружение “Самаряни”, в новата, специално обособена за целта, зала, и специализирани занятия по превенция - “НЕнасилие в моето училище!” - осъществявани на територията на различни училища, предварително заявили необходимост от партньорство. Основните цели на Терапевтична програма са: да се спомогне за преодоляване на негативните последствия при деца, които са преживели или преживяват насилие; да се редуцира агресивното поведение от деца към деца - в училищна и семейна среда и да се стимулира формирането на умения и нагласи в децата за недопускане на насилие в общуването и поведението, както и да се подкрепи семейството по отношение справяне с проблема Насилие. През 2018 г. дейностите по програмата бяха разширени, като се увеличи и обхвата на възрастовата група деца в нея - от 0 до 18 г.   В основата на Терапевтичната програма за деца за преодоляване на насилието е психодрамата като терапевтичен метод и по-специално психодрамата с деца, която се осъществява под формата на ролеви игри. Така се изграждат отношения на доверие с детето, поощряват се неговите способности, изясняват се симптомите на проблема и се насочват усилия към ограничаването им. Дава възможност за научаване на социални умения в защитена среда, изразяване на негативни емоции, които са свързани с преживяното насилие или са част от развитието на детето, по адекватен и в същото време забавен начин. От друга страна, в Терапевтичната програма е заложено използването на подходи, които да способстват формирането у децата на умения и нагласи, недопускащи насилие в общуването и поведението. За постигане на тази задача се предвижда специализирана работа с тях в часовете на класа, беседи и презентации, включващи темата за насилието и др. Неизменна част от реализиране на тази задача е подкрепата на учителите и педагогическите съветници от екипа по превенция.

В контекста на годините натрупан опит на специалистите в Сдружение “Самаряни” в работата с жертви на всякакви форми на насилие и по-специално с децата, които са потърпевши, не само като директни жертви, но и като свидетели на насилие в семействата си, се очерта необходимостта от разработване на специализирана терапевтична програма, чийто фокус да е насочен именно към децата на възраст до 12 години и техните родители. Разработването, осъществяването и развитието на подобна програма има за основна цел да се редуцират максимално негативните последици за личността на децата, жертви на насилие и на техните родители; да се преосмисли тяхното възпитание и преди всичко да се формират отношения и умения за адекватно реагиране и ориентиране в ситуации на насилие, както и такива от ежедневието им.

През 2017 г. беше разработената цялостна Терапевтична програма за работа с деца за справяне с насилие, която включва две основни направления: терапевтични групи за деца - “Изиграй насилието!”, които се осъществяват в сградата на Централното управление на Сдружение “Самаряни”, в новата, специално обособена за целта, зала, и специализирани занятия по превенция - “НЕнасилие в моето училище!” - осъществявани на територията на различни училища, предварително заявили необходимост от партньорство.

Основните цели на Терапевтична програма са: да се спомогне за преодоляване на негативните последствия при деца, които са преживели или преживяват насилие; да се редуцира агресивното поведение от деца към деца - в училищна и семейна среда и да се стимулира формирането на умения и нагласи в децата за недопускане на насилие в общуването и поведението, както и да се подкрепи семейството по отношение справяне с проблема Насилие. През 2018 г. дейностите по програмата бяха разширени, като се увеличи и обхвата на възрастовата група деца в нея - от 0 до 18 г.Как може да се подкрепи едно семейството? От една страна е важно родителите да получат подкрепа за техните собствени травматични събития, както и разбиране за това как действията им се отразяват на децата им.  По отношение на детето, е необходимо, то да бъде върнато в неговата детска роля – да бъде любопитно, да изследва света, да се чувства в безопасност с хората и средата около себе си. В контекста на годините натрупан опит на специалистите в Сдружение “Самаряни” в работата с жертви на всякакви форми на насилие и по-специално с децата, които са потърпевши, не само като директни жертви, но и като свидетели на насилие в семействата си, се очерта необходимостта от разработване на специализирана терапевтична програма, чийто фокус да е насочен именно към децата на възраст до 12 години и техните родители. Разработването, осъществяването и развитието на подобна програма има за основна цел да се редуцират максимално негативните последици за личността на децата, жертви на насилие и на техните родители; да се преосмисли тяхното възпитание и преди всичко да се формират отношения и умения за адекватно реагиране и ориентиране в ситуации на насилие, както и такива от ежедневието им. През 2017 г. беше разработената цялостна Терапевтична програма за работа с деца за справяне с насилие, която включва две основни направления: терапевтични групи за деца - “Изиграй насилието!”, които се осъществяват в сградата на Централното управление на Сдружение “Самаряни”, в новата, специално обособена за целта, зала, и специализирани занятия по превенция - “НЕнасилие в моето училище!” - осъществявани на територията на различни училища, предварително заявили необходимост от партньорство. Основните цели на Терапевтична програма са: да се спомогне за преодоляване на негативните последствия при деца, които са преживели или преживяват насилие; да се редуцира агресивното поведение от деца към деца - в училищна и семейна среда и да се стимулира формирането на умения и нагласи в децата за недопускане на насилие в общуването и поведението, както и да се подкрепи семейството по отношение справяне с проблема Насилие. През 2018 г. дейностите по програмата бяха разширени, като се увеличи и обхвата на възрастовата група деца в нея - от 0 до 18 г.   В основата на Терапевтичната програма за деца за преодоляване на насилието е психодрамата като терапевтичен метод и по-специално психодрамата с деца, която се осъществява под формата на ролеви игри. Така се изграждат отношения на доверие с детето, поощряват се неговите способности, изясняват се симптомите на проблема и се насочват усилия към ограничаването им. Дава възможност за научаване на социални умения в защитена среда, изразяване на негативни емоции, които са свързани с преживяното насилие или са част от развитието на детето, по адекватен и в същото време забавен начин. От друга страна, в Терапевтичната програма е заложено използването на подходи, които да способстват формирането у децата на умения и нагласи, недопускащи насилие в общуването и поведението. За постигане на тази задача се предвижда специализирана работа с тях в часовете на класа, беседи и презентации, включващи темата за насилието и др. Неизменна част от реализиране на тази задача е подкрепата на учителите и педагогическите съветници от екипа по превенция.

В основата на Терапевтичната програма за деца за преодоляване на насилието е психодрамата като терапевтичен метод и по-специално психодрамата с деца, която се осъществява под формата на ролеви игри. Така се изграждат отношения на доверие с детето, поощряват се неговите способности, изясняват се симптомите на проблема и се насочват усилия към ограничаването им. Дава възможност за научаване на социални умения в защитена среда, изразяване на негативни емоции, които са свързани с преживяното насилие или са част от развитието на детето, по адекватен и в същото време забавен начин.

От друга страна, в Терапевтичната програма е заложено използването на подходи, които да способстват формирането у децата на умения и нагласи, недопускащи насилие в общуването и поведението. За постигане на тази задача се предвижда специализирана работа с тях в часовете на класа, беседи и презентации, включващи темата за насилието и др. Неизменна част от реализиране на тази задача е подкрепата на учителите и педагогическите съветници от екипа по превенция.

112 преглеждания0 коментара

Comentarios


bottom of page