top of page

Среща - важна за децата, възможна за родителите...


За всяко дете, от най-ранна възраст, най-важно място заемат неговите родители. В началото те са целия му свят, оформят го, помагат му да бъде дете, да се усмихва, да расте, да се развива, да опознава себе си и заобикалящата го среща...

Ако в живота на това дете дойде момент, в който неговите мама и тати решават да се разделят, един познат, красив и любим свят се срива. Любовта е изместена от отмъщение... и детето е въвлечено във войната на отчуждението, раздялата, скандалите, насилието... Това за едно дете е пагубно.

В Сдружение "Самаряни" срещаме деца и семейства, често в момети на тежка криза. За нас като специалисти, които разбират, че детето е много уязвимо в ситуация на семейна раздяла, е важно да намерим възможности, за да подкрепим детето...


В рамките на Консултативно-информационен център “Самаряни” за справяне с насилие и агресия (КИЦ), търсим възможности да развивамеиновативни услуги, които да отговарят на потребностите на нашето съвремие. Разделящите се родители често, неосъзвават, че въвличайки детето като съюзник, нанасят дълбока травма. Решенията на възрастните са решения на възрастните, за детето е важен всеки родител. Непосилна отговорност е за дете да бъде карано да посочва майка си или баща си като лоши... хвърля огромен товар и вина в детската душа. Всяко дете е родено от срещата на двама души, всъщност на два рода... и за психичното му здраве е важно да познава и да уважава както майка си, така и баща си и да има връзка с живите си прародители и роднини.Затова, в рамките на КИЦ, решихме да стартираме Контактен център за деца и родители след раздяла, в процедура на развод или след развод. Контакният център за деца представлява безопасно, неутрално и приятелско място, където децата на разделени семейства могата да прекарват времето си с родителя, с когото не живеят, както и с други членове на семейството. То е място, в което потребностите на децата са на първо място.


И така през изминалата седмица се случи и първата среща между един баща и неговите деца. Залата, в която се осъществи срещата беше красиво, по детски, подредена, съобразена с възрастта на децата. Първо пристигнаха децата и тяхната майка. Когато те влязоха в залата, очите им светнаха при вида на играчките. Независимо, че знаеха, че мама ще си тръгне за малко, те не се разтроиха... Децата изпратиха своята майка, която ги остави със спокойствие в присъстовето на социалния работник, който вече ги познаваше. В уговорения час, пристигна техния баща. Когато той влезе при децата си, те вече го очакваха и с радост го заведоха при красивите играчки и игри, където естествено започна процеса на игра, разговор и взаимодействие. Бързо премина времето, определено за срещата, но за всички това беше важно време!Тази нова услуга все още няма свое финансиране, но важността децата да бъдат съхранени емоционално, след раздялата на родителите си и да пораснат като сигурни, уверени и стабилни възрастни хора, които да помнят детството си с положителни спомени, ни мотивира да полагаме усилия.


Всеки специалист, работещ с деца от семейства на разделящи се родители, разпознава определено поведение в детето, което се нарича "Синдром на родителското отчуждение", при което то еднозначно определя единия си родител като лош и показва необоснован страх, враждебност или неуважение към него, като в същото време приема другия родител като изцяло добър. Обикновено като добър се възприема родителят, с когото детето живее след раздялата, а другият – като лош. Това поведение на детето е породено от внушенията на родителя, който е поел грижата за него.


За емоционалното здраве на всяко дете, попаднало в такава ситуация е важно то да има време с мама и време с татко. Затова ние като специалисти, подкрепящи децата и техните семейства, ще търсим възможности на подкрепа на семейството!


* * *

Консултативно-информационен център “Самаряни” за справяне с насилие и агресия, гр. Стара Загора


Консултативно-информационният център “Самаряни” за справяне с насилие и агресия е създаден от Сдружение “Самаряни” в началото на м. октомври, 2017 г., с оглед разширяване обхвата на услугите, предоставяни на лица, пострадали от насилие, и особено в отговор на тревожната тенденция на увеличаване на случаите на оказване на тормоз и насилие над и от деца в училищната им среда.


Центърът обединява в себе си работата в няколко направления, които се развиват в отговор на необходимостта от предоставяне на социални услуги на лица, които се намират в рискова ситуация, станали са жертва или свидетели на оказано насилие или трафик, но не се налага за тях да се извършва настаняване, както и за лица с агресивни прояви, оказващи тормоз и насилие. Той обединява в себе си няколко различни звена: “Психо-социално консултиране”, “Юридическо консултиране и подкрепа”, “Семейно консултиране и медиация”, “Превенция на насилието”, “Терапевтични програми” и “Корекционни програми”.


Мисията на центъра е да се спомогне за общностното развитие в регион Стара Загора, като се постави акцент върху загрижеността на отделните заинтересовани страни (семейство, близки, родители, учители, общинска и областна администрация, полиция, правни и социални институции, НПО и други) относно проблема с насилието, включително домашното насилие и насилието над и от деца в и извънучилищна среда.


Екипът на центъра работи много успешно по създаването и прилагането на Координационен механизъм за работа по случаи на домашно насилие над пълнолетни и непълнолетни лица, в тясно сътрудничество с Областна дирекция на МВР, Адвокатска колегия - Стара Загора, Национално бюро за правна помощ, Регионална дирекция “Социално подпомагане”, Районна прокуратура - Стара Загора, Районен съд - Стара Загора, Община Стара Загора, както и други заинтересовани институции и организации.

Разработена е и се прилага в практиката собствена Терапевтична програма за работа с деца за справяне с насилие, с която се поставят следните основни цели: да се подкрепи процесът по преодоляване на негативните последствия от вече преживяно насилие и редуциране на агресивното поведение от деца към деца; да се спомогне процесът на формиране на умения и нагласи у децата, да не допускат насилие в общуването и поведението; да се предложи ясен подход за превенция на агресивното поведение на децата в училище, за да бъде преодоляно в значителна степен отрицателното влияние на семейната, социалната и икономическата ситуация, в която голяма част от тях се намират. Терапевтичната програма за работа с деца за справяне с насилие е развита в две основни направления:

  • “Изиграй насилието!” - терапевтични групи или индивидуални сесии с деца на възраст от 7 до 12 г., в които като терапевтичен метод се прилагат различни игрови и рисувателни методи, както и ролеви техники, включително и психодрама, които да провокират децата към разбиране на собствените чувства и емоции и активно да развиват подходящи позитивни стратегии за справяне с ежедневните стресови ситуации и трудностите, които изпитват по отношение на своя семеен кръг, връстниците и приятелите си, както и в друга среда;

  • “НЕнасилие в моето училище!” - превенция на насилието в училище, с цел повишаване на информираността и развиване на системни умения у децата в училищна възраст за разпознаване и справяне с агресията и насилието – както със своите, така и с тези на другите, както и стимулиране на активното им участие в противодействие на тормоза и насилието в училищна среда.

Дейностите по превенция се осъществяват по предварителна договореност между специализирания екип на Центъра и съответната образователна институция и с информираното съгласие на родителите.


28 преглеждания0 коментара

Comments


bottom of page