top of page

12 години "Наблюдавано жилище" - крачка напред, стъпка нагоре!


 12 години екипът на Сдружение “Самаряни”, партнира на младите хора, настанени в “Наблюдавано жилище” - гр. Стара Загора, като ги придружава в първите им стъпки към самост оятелност, подкрепя ги да успяват и да вярват в промяната, която докосва живота им, като преоткриват своите възможности, дарби, таланти и намират сили за пътя напред!  Такава е историята на Стефан (името е променено)... Той беше в “Наблюдавано жилище” (НЖ) и неговата история е една от успешните истории… Днес Стефан живее и се справя в живота самостоятелно, а дните му в “Наблюдавано жилище” са спомен, към който всички се връщаме с благодарност! Той дойде в “Наблюдавано жилище” на 24-годишна възраст. За помощ и консултация ни потърсиха специалистите от ЦПЗ - Стара Загора. Все още помним думите: “Ако не го настаним при вас, не сме сигурни, дали след няколко дни няма да лежи някъде в безпомощно състояние, безжизнен.” Беше преживял огромен шок в живота си и голяма криза, която беше отнела защитните му сили. Благодарение на наврменната грижа на медицинските специалисти, неговото физическо състояние беше стабилно, но той все още се нуждаеше от подкрепа, придружаване и защитено пространство. Голямо предизвикателство се изправи пред екипа ни…, но за нас всяко усилие си заслужава, когато можем да помогнем на млад човек да успее, да се справи, да повярва, да продължи живота си уверено… Близо година, Стефан остана в НЖ, където имаше много добро взаимодействие със социалния си работник и психолога. Той премина през редица предизвикателства, които преодоля и чрез които изгради нови житейски умения. През 24-годишния си живот, той беше попадал в много трудни ситуации, имаше криминални прояви, сривове и често нестабилна среда. Времето в НЖ му помогна да реорганизира живота си. Споделяше, че му харесва тази нова “нормалност”, в която живее - да ходи на работа, да се прибира в дома си, да се среща с приятели. Опитал много неща живота си, беше осъзнал, че старото вече не му липсва, а новият му живот му харесва, дава му сигурност, чрез подкрепата, която получава в НЖ. Едно от нещата, което му даде голям тласък и увереност беше, а и до днес е, изключителната подкрепа на неговия работодател. Този човек беше подал ръка на Стефан, докато той беше на лечение и без да се съобразява със стереотипи или предразсъдъци, ежедневно го въвеждаше в работата му и го подкрепяше в житейския му път. 	Стефан получи общинско жилище, а Сдружение “Самаряни” обяви акция за набиране на мебели и оборудване. Този призив обедини десетки добротворци, доброволци и доброжелатели…, което доведе до това едно жилище се превърна в дом! Виждайки усмивката на лицето на младия мъж, който с увереност влизаше в новия си дом, осъзнавахме как малките жестове, на които бяхме свидетели и на които помогнахме да достигнат там, където трябваше, случиха едно голямо добро - подариха на това момче бъдеще и убеденост, и... вяра в доброто. Година по-рано, този млад човек, дойде в "Наблюдавано жилище" с острота в погледа и сериозно изражение, не можехме да забележим усмивка или радостна емоция в него..., година по-късно поведението, думите, усмивката му казваха: "Ще се справя, ще се справя… ще продължа напред и този път ще успея!". Това е една от житейските истории, на които сме свидетели и които ни вдъхновяват за нашата мисия, която ежедневно ни предизвиква като самарянски екип да намираме нови възможности, да привличаме нови ресурси и да осъществяваме нови партньорства с институции, бизнес и доброволци в подкрепа на младежите!    От м. април, 2010 г., социалната услуга „Наблюдавано жилище“ (НЖ) е разкрита като делегирана държавна дейност в гр. Стара Загора. Оттогава, вече дванадесет години, Сдружение „Самаряни“, като доставчик на социални услуги, управлява и предоставя тази услуга, в партньорство с Община Стара Загора. „Наблюдавано жилище” – гр. Стара Загора, е форма на предоставяне на социални услуги за оказване на подкрепа и консултиране на лица, навършили 18 години, които напускат специализирана институция, преходно жилище или защитено жилище и им предстои да водят независим начин на живот; както и за осъществяване превенция на настаняването на такива лица в специализирана институция. Тази социална услуга подкрепя и млади хора от общността, попаднали в рискова житейска ситуация или състояние на бедност, неподкрепени от страна на своето семейство или близките си. Услугите са основани на базисни принципи в социална работа, при прилагане на индивидуален подход и са съобразени с конкретните потребности на всеки неин потребител, във връзка с което се изработват концепции за предоставяне на услуги в краткосрочен или дългосрочен план. Услугата „Наблюдавано жилище” – гр. Стара Загора, разполага с две самостоятелни жилища, всяко от които е с капацитет 4 места. През последните 12 години, за периода м. април, 2010 г. - м. декември, 2021 г., в услугата са били настанени общо 61 лица – 40 младежи и 21 девойки. От тях, 49 са израснали в социални институции, а 12 са били отглеждани в семейна среда. От всички ползватели на услугата НЖ, 26 са били със завършено средно образование, 28 – със завършено основно образование, 2 – със завършено начално образование, 2 – без завършена степен на образование, 2 младежи – съответно учещи в XII клас и в XI клас – на ресурсно подпомагане и 1 девойка е с удостоверение на завършен XII клас (ЦСОП - Стара Загора) През изтеклите 12 години, на потребителите е оказвано нужното съдействие при търсенето и намирането на подходящо работно място. Към момента на съответното им настаняване, само 13 от младежите са били трудово заети, а за упоменатия по-горе период, 25 души са започнали трайно работа на трудов договор, а други 10 души са имали ангажименти по трудови правоотношения, макар и да са били непостоянни и спорадични. Младежите са били информирани и подробно запознати с възможността да кандидатстват за общинско жилище. При заявено желание от тяхна страна, им е съдействано за търсенето и намирането на подходяща квартира. При съществуваща такава необходимост, им е оказана подкрепа и за достъп до здравна помощ – извършване на профилактични прегледи, ориентиране в системата от институции, съдействие за подаване на документи за ТЕЛК, и др. Регулярно са осъществявани с тях социални и психологически консултации. Също така, ползвателите са били включвани в различни обучения, тренинги, инициативи, и др.  Сега, младите хора от общността могат да ползват услуги с настаняване в “Наблюдавано жилище” - Стара Загора, което се осъществява след подаване на необходимите документи в ДСП по настоящ/постоянен адрес, изготвяне на предварителна оценка на потребностите им от специалистите там, последвано от подаване на писмено искане за ползване на социалната услуга НЖ в Сдружение “Самаряни”. Основните дейности, които осигурява Сдружение “Самаряни” чрез услугата НЖ, в подкрепа на младите хора за самостоятелен начин на живот, са: настаняване, информиране и насочване към различни услуги и институции в общността, придружаване при необходимост, социално консултиране, психологическо консултиране, професионално консултиране, юридическо консултиране, провеждане на тренинги и обучения за придобиване на нови знания и умения, както и за развиване на наличните личностни ресурси, осъществяване на различни инициативи и др.  В “Наблюдавано жилище” - Стара Загора, на младите хора от общността се предоставят и услуги без настаняване. В рамките на предоставяните услуги от НЖ, Сдружение “Самаряни” разширява обхвата на оказваната подкрепа за млади хора, на възраст от 18 до 25 години, които са ползвали социалната услуга или такива от общността, намиращи се в рискова житейска ситуация, без да е наложително осигуряването на подслон. За целта е сформирано Звено за консултиране (ЗК), предоставящо социално-психологическо и професионално консултиране – по предварително разработена програма или по индивидуална заявка; юридическо консултиране – по преценка на екипа и заявена проблематика от юридическата сфера; придружаване – при необходимост и по преценка. Социалните услуги без настаняване в НЖ за млади хора от общността се основават на принципа на мобилността, чиято основна характеристика е, че екипът на НЖ, в зависимост от конкретните нужди, може да извършва периодични обходи на терен в различни населени места, главно на територията на община Стара Загора, като инициира подходящи формати на срещи, в които да информира и консултира младежите на място. Обучителни тренинги, в които младите хора, ползващи услуги със или без настаняване, могат да изберат да се включат, съдържат следните модули: умения за общуване и работа в екип; умения за решаване на конфликти и овладяване на гнева; умения за вземане на решения и мотивация; ефективно себепредставяне; лични граници; отношения в семейството; самооценка; и др.

12 години екипът на Сдружение “Самаряни”, партнира на младите хора, настанени в “Наблюдавано жилище” - гр. Стара Загора, като ги придружава в първите им стъпки към самост

оятелност, подкрепя ги да успяват и да вярват в промяната, която докосва живота им, като преоткриват своите възможности, дарби, таланти и намират сили за пътя напред!


Такава е историята на Стефан (името е променено)... Той беше в “Наблюдавано жилище” (НЖ) и неговата история е една от успешните истории… Днес Стефан живее и се справя в живота самостоятелно, а дните му в “Наблюдавано жилище” са спомен, към който всички се връщаме с благодарност!

Той дойде в “Наблюдавано жилище” на 24-годишна възраст. За помощ и консултация ни потърсиха специалистите от ЦПЗ - Стара Загора. Все още помним думите: “Ако не го настаним при вас, не сме сигурни, дали след няколко дни няма да лежи някъде в безпомощно състояние, безжизнен.” Беше преживял огромен шок в живота си и голяма криза, която беше отнела защитните му сили. Благодарение на наврменната грижа на медицинските специалисти, неговото физическо състояние беше стабилно, но той все още се нуждаеше от подкрепа, придружаване и защитено пространство. Голямо предизвикателство се изправи пред екипа ни…, но за нас всяко усилие си заслужава, когато можем да помогнем на млад човек да успее, да се справи, да повярва, да продължи живота си уверено…

Близо година, Стефан остана в НЖ, където имаше много добро взаимодействие със социалния си работник и психолога. Той премина през редица предизвикателства, които преодоля и чрез които изгради нови житейски умения. През 24-годишния си живот, той беше попадал в много трудни ситуации, имаше криминални прояви, сривове и често нестабилна среда. Времето в НЖ му помогна да реорганизира живота си. Споделяше, че му харесва тази нова “нормалност”, в която живее - да ходи на работа, да се прибира в дома си, да се среща с приятели. Опитал много неща живота си, беше осъзнал, че старото вече не му липсва, а новият му живот му харесва, дава му сигурност, чрез подкрепата, която получава в НЖ.

Едно от нещата, което му даде голям тласък и увереност беше, а и до днес е, изключителната подкрепа на неговия работодател. Този човек беше подал ръка на Стефан, докато той беше на лечение и без да се съобразява със стереотипи или предразсъдъци, ежедневно го въвеждаше в работата му и го подкрепяше в житейския му път. Стефан получи общинско жилище, а Сдружение “Самаряни” обяви акция за набиране на мебели и оборудване. Този призив обедини десетки добротворци, доброволци и доброжелатели…, което доведе до това едно жилище се превърна в дом!

Виждайки усмивката на лицето на младия мъж, който с увереност влизаше в новия си дом, осъзнавахме как малките жестове, на които бяхме свидетели и на които помогнахме да достигнат там, където трябваше, случиха едно голямо добро - подариха на това момче бъдеще и убеденост, и... вяра в доброто. Година по-рано, този млад човек, дойде в "Наблюдавано жилище" с острота в погледа и сериозно изражение, не можехме да забележим усмивка или радостна емоция в него..., година по-късно поведението, думите, усмивката му казваха: "Ще се справя, ще се справя… ще продължа напред и този път ще успея!".


Това е една от житейските истории, на които сме свидетели и които ни вдъхновяват за нашата мисия, която ежедневно ни предизвиква като самарянски екип да намираме нови възможности, да привличаме нови ресурси и да осъществяваме нови партньорства с институции, бизнес и доброволци в подкрепа на младежите!От м. април, 2010 г., социалната услуга „Наблюдавано жилище“ (НЖ) е разкрита като делегирана държавна дейност в гр. Стара Загора. Оттогава, вече дванадесет години, Сдружение „Самаряни“, като доставчик на социални услуги, управлява и предоставя тази услуга, в партньорство с Община Стара Загора.


„Наблюдавано жилище” – гр. Стара Загора, е форма на предоставяне на социални услуги за оказване на подкрепа и консултиране на лица, навършили 18 години, които напускат специализирана институция, преходно жилище или защитено жилище и им предстои да водят независим начин на живот; както и за осъществяване превенция на настаняването на такива лица в специализирана институция. Тази социална услуга подкрепя и млади хора от общността, попаднали в рискова житейска ситуация или състояние на бедност, неподкрепени от страна на своето семейство или близките си. Услугите са основани на базисни принципи в социална работа, при прилагане на индивидуален подход и са съобразени с конкретните потребности на всеки неин потребител, във връзка с което се изработват концепции за предоставяне на услуги в краткосрочен или дългосрочен план.


Услугата „Наблюдавано жилище” – гр. Стара Загора, разполага с две самостоятелни жилища, всяко от които е с капацитет 4 места. През последните 12 години, за периода м. април, 2010 г. - м. декември, 2021 г., в услугата са били настанени общо 61 лица – 40 младежи и 21 девойки. От тях, 49 са израснали в социални институции, а 12 са били отглеждани в семейна среда.

От всички ползватели на услугата НЖ, 26 са били със завършено средно образование, 28 – със завършено основно образование, 2 – със завършено начално образование, 2 – без завършена степен на образование, 2 младежи – съответно учещи в XII клас и в XI клас – на ресурсно подпомагане и 1 девойка е с удостоверение на завършен XII клас (ЦСОП - Стара Загора)

През изтеклите 12 години, на потребителите е оказвано нужното съдействие при търсенето и намирането на подходящо работно място. Към момента на съответното им настаняване, само 13 от младежите са били трудово заети, а за упоменатия по-горе период, 25 души са започнали трайно работа на трудов договор, а други 10 души са имали ангажименти по трудови правоотношения, макар и да са били непостоянни и спорадични.

Младежите са били информирани и подробно запознати с възможността да кандидатстват за общинско жилище. При заявено желание от тяхна страна, им е съдействано за търсенето и намирането на подходяща квартира.

При съществуваща такава необходимост, им е оказана подкрепа и за достъп до здравна помощ – извършване на профилактични прегледи, ориентиране в системата от институции, съдействие за подаване на документи за ТЕЛК, и др. Регулярно са осъществявани с тях социални и психологически консултации. Също така, ползвателите са били включвани в различни обучения, тренинги, инициативи, и др.


Сега, младите хора от общността могат да ползват услуги с настаняване в “Наблюдавано жилище” - Стара Загора, което се осъществява след подаване на необходимите документи в ДСП по настоящ/постоянен адрес, изготвяне на предварителна оценка на потребностите им от специалистите там, последвано от подаване на писмено искане за ползване на социалната услуга НЖ в Сдружение “Самаряни”.

Основните дейности, които осигурява Сдружение “Самаряни” чрез услугата НЖ, в подкрепа на младите хора за самостоятелен начин на живот, са: настаняване, информиране и насочване към различни услуги и институции в общността, придружаване при необходимост, социално консултиране, психологическо консултиране, професионално консултиране, юридическо консултиране, провеждане на тренинги и обучения за придобиване на нови знания и умения, както и за развиване на наличните личностни ресурси, осъществяване на различни инициативи и др. 12 години екипът на Сдружение “Самаряни”, партнира на младите хора, настанени в “Наблюдавано жилище” - гр. Стара Загора, като ги придружава в първите им стъпки към самост оятелност, подкрепя ги да успяват и да вярват в промяната, която докосва живота им, като преоткриват своите възможности, дарби, таланти и намират сили за пътя напред!  Такава е историята на Стефан (името е променено)... Той беше в “Наблюдавано жилище” (НЖ) и неговата история е една от успешните истории… Днес Стефан живее и се справя в живота самостоятелно, а дните му в “Наблюдавано жилище” са спомен, към който всички се връщаме с благодарност! Той дойде в “Наблюдавано жилище” на 24-годишна възраст. За помощ и консултация ни потърсиха специалистите от ЦПЗ - Стара Загора. Все още помним думите: “Ако не го настаним при вас, не сме сигурни, дали след няколко дни няма да лежи някъде в безпомощно състояние, безжизнен.” Беше преживял огромен шок в живота си и голяма криза, която беше отнела защитните му сили. Благодарение на наврменната грижа на медицинските специалисти, неговото физическо състояние беше стабилно, но той все още се нуждаеше от подкрепа, придружаване и защитено пространство. Голямо предизвикателство се изправи пред екипа ни…, но за нас всяко усилие си заслужава, когато можем да помогнем на млад човек да успее, да се справи, да повярва, да продължи живота си уверено… Близо година, Стефан остана в НЖ, където имаше много добро взаимодействие със социалния си работник и психолога. Той премина през редица предизвикателства, които преодоля и чрез които изгради нови житейски умения. През 24-годишния си живот, той беше попадал в много трудни ситуации, имаше криминални прояви, сривове и често нестабилна среда. Времето в НЖ му помогна да реорганизира живота си. Споделяше, че му харесва тази нова “нормалност”, в която живее - да ходи на работа, да се прибира в дома си, да се среща с приятели. Опитал много неща живота си, беше осъзнал, че старото вече не му липсва, а новият му живот му харесва, дава му сигурност, чрез подкрепата, която получава в НЖ. Едно от нещата, което му даде голям тласък и увереност беше, а и до днес е, изключителната подкрепа на неговия работодател. Този човек беше подал ръка на Стефан, докато той беше на лечение и без да се съобразява със стереотипи или предразсъдъци, ежедневно го въвеждаше в работата му и го подкрепяше в житейския му път. 	Стефан получи общинско жилище, а Сдружение “Самаряни” обяви акция за набиране на мебели и оборудване. Този призив обедини десетки добротворци, доброволци и доброжелатели…, което доведе до това едно жилище се превърна в дом! Виждайки усмивката на лицето на младия мъж, който с увереност влизаше в новия си дом, осъзнавахме как малките жестове, на които бяхме свидетели и на които помогнахме да достигнат там, където трябваше, случиха едно голямо добро - подариха на това момче бъдеще и убеденост, и... вяра в доброто. Година по-рано, този млад човек, дойде в "Наблюдавано жилище" с острота в погледа и сериозно изражение, не можехме да забележим усмивка или радостна емоция в него..., година по-късно поведението, думите, усмивката му казваха: "Ще се справя, ще се справя… ще продължа напред и този път ще успея!". Това е една от житейските истории, на които сме свидетели и които ни вдъхновяват за нашата мисия, която ежедневно ни предизвиква като самарянски екип да намираме нови възможности, да привличаме нови ресурси и да осъществяваме нови партньорства с институции, бизнес и доброволци в подкрепа на младежите!    От м. април, 2010 г., социалната услуга „Наблюдавано жилище“ (НЖ) е разкрита като делегирана държавна дейност в гр. Стара Загора. Оттогава, вече дванадесет години, Сдружение „Самаряни“, като доставчик на социални услуги, управлява и предоставя тази услуга, в партньорство с Община Стара Загора. „Наблюдавано жилище” – гр. Стара Загора, е форма на предоставяне на социални услуги за оказване на подкрепа и консултиране на лица, навършили 18 години, които напускат специализирана институция, преходно жилище или защитено жилище и им предстои да водят независим начин на живот; както и за осъществяване превенция на настаняването на такива лица в специализирана институция. Тази социална услуга подкрепя и млади хора от общността, попаднали в рискова житейска ситуация или състояние на бедност, неподкрепени от страна на своето семейство или близките си. Услугите са основани на базисни принципи в социална работа, при прилагане на индивидуален подход и са съобразени с конкретните потребности на всеки неин потребител, във връзка с което се изработват концепции за предоставяне на услуги в краткосрочен или дългосрочен план. Услугата „Наблюдавано жилище” – гр. Стара Загора, разполага с две самостоятелни жилища, всяко от които е с капацитет 4 места. През последните 12 години, за периода м. април, 2010 г. - м. декември, 2021 г., в услугата са били настанени общо 61 лица – 40 младежи и 21 девойки. От тях, 49 са израснали в социални институции, а 12 са били отглеждани в семейна среда. От всички ползватели на услугата НЖ, 26 са били със завършено средно образование, 28 – със завършено основно образование, 2 – със завършено начално образование, 2 – без завършена степен на образование, 2 младежи – съответно учещи в XII клас и в XI клас – на ресурсно подпомагане и 1 девойка е с удостоверение на завършен XII клас (ЦСОП - Стара Загора) През изтеклите 12 години, на потребителите е оказвано нужното съдействие при търсенето и намирането на подходящо работно място. Към момента на съответното им настаняване, само 13 от младежите са били трудово заети, а за упоменатия по-горе период, 25 души са започнали трайно работа на трудов договор, а други 10 души са имали ангажименти по трудови правоотношения, макар и да са били непостоянни и спорадични. Младежите са били информирани и подробно запознати с възможността да кандидатстват за общинско жилище. При заявено желание от тяхна страна, им е съдействано за търсенето и намирането на подходяща квартира. При съществуваща такава необходимост, им е оказана подкрепа и за достъп до здравна помощ – извършване на профилактични прегледи, ориентиране в системата от институции, съдействие за подаване на документи за ТЕЛК, и др. Регулярно са осъществявани с тях социални и психологически консултации. Също така, ползвателите са били включвани в различни обучения, тренинги, инициативи, и др.  Сега, младите хора от общността могат да ползват услуги с настаняване в “Наблюдавано жилище” - Стара Загора, което се осъществява след подаване на необходимите документи в ДСП по настоящ/постоянен адрес, изготвяне на предварителна оценка на потребностите им от специалистите там, последвано от подаване на писмено искане за ползване на социалната услуга НЖ в Сдружение “Самаряни”. Основните дейности, които осигурява Сдружение “Самаряни” чрез услугата НЖ, в подкрепа на младите хора за самостоятелен начин на живот, са: настаняване, информиране и насочване към различни услуги и институции в общността, придружаване при необходимост, социално консултиране, психологическо консултиране, професионално консултиране, юридическо консултиране, провеждане на тренинги и обучения за придобиване на нови знания и умения, както и за развиване на наличните личностни ресурси, осъществяване на различни инициативи и др.  В “Наблюдавано жилище” - Стара Загора, на младите хора от общността се предоставят и услуги без настаняване. В рамките на предоставяните услуги от НЖ, Сдружение “Самаряни” разширява обхвата на оказваната подкрепа за млади хора, на възраст от 18 до 25 години, които са ползвали социалната услуга или такива от общността, намиращи се в рискова житейска ситуация, без да е наложително осигуряването на подслон. За целта е сформирано Звено за консултиране (ЗК), предоставящо социално-психологическо и професионално консултиране – по предварително разработена програма или по индивидуална заявка; юридическо консултиране – по преценка на екипа и заявена проблематика от юридическата сфера; придружаване – при необходимост и по преценка. Социалните услуги без настаняване в НЖ за млади хора от общността се основават на принципа на мобилността, чиято основна характеристика е, че екипът на НЖ, в зависимост от конкретните нужди, може да извършва периодични обходи на терен в различни населени места, главно на територията на община Стара Загора, като инициира подходящи формати на срещи, в които да информира и консултира младежите на място. Обучителни тренинги, в които младите хора, ползващи услуги със или без настаняване, могат да изберат да се включат, съдържат следните модули: умения за общуване и работа в екип; умения за решаване на конфликти и овладяване на гнева; умения за вземане на решения и мотивация; ефективно себепредставяне; лични граници; отношения в семейството; самооценка; и др.

В “Наблюдавано жилище” - Стара Загора, на младите хора от общността се предоставят и услуги без настаняване. В рамките на предоставяните услуги от НЖ, Сдружение “Самаряни” разширява обхвата на оказваната подкрепа за млади хора, на възраст от 18 до 25 години, които са ползвали социалната услуга или такива от общността, намиращи се в рискова житейска ситуация, без да е наложително осигуряването на подслон. За целта е сформирано Звено за консултиране (ЗК), предоставящо социално-психологическо и професионално консултиране – по предварително разработена програма или по индивидуална заявка; юридическо консултиране – по преценка на екипа и заявена проблематика от юридическата сфера; придружаване – при необходимост и по преценка.

Социалните услуги без настаняване в НЖ за млади хора от общността се основават на принципа на мобилността, чиято основна характеристика е, че екипът на НЖ, в зависимост от конкретните нужди, може да извършва периодични обходи на терен в различни населени места, главно на територията на община Стара Загора, като инициира подходящи формати на срещи, в които да информира и консултира младежите на място.


Обучителни тренинги, в които младите хора, ползващи услуги със или без настаняване, могат да изберат да се включат, съдържат следните модули: умения за общуване и работа в екип; умения за решаване на конфликти и овладяване на гнева; умения за вземане на решения и мотивация; ефективно себепредставяне; лични граници; отношения в семейството; самооценка; и др.


13 преглеждания0 коментара

Последни публикации

Виж всички

Comments


bottom of page