top of page

20 години КРИЗИСЕН ЦЕНТЪР “САМАРЯНСКА КЪЩА”


На 14 януари, 2024 г., Кризисен център "Самарянска къща", управляван от Сдружение „Самаряни“, навърши 20 години!


20 години…, от 2004 г. до сега - 847 жени и деца, пострадали от домашно насилие, доведени до състояние на физическа болка, безсилие, стрес, страх, емоционални и психични проблеми, несигурност, гняв, неверие,… често от най-близките им хора - партньори, съпрузи, родители, настойници, членове на семейството, съквартиранти, съжители… са намерили в Кризисен център “Самарянска къща” място за защита, подкрепа, утеха, осмисляне, възстановяване, осмеляване, овластяване…


Кризисен център “Самарянска къща” е бил и продължава да бъде място за изграждане, натрупване на професионален опит и израстване на 104 работещи - ръководители, социални работници, психолози, експерти, супервизори, юристи, социални сътрудници, шофьори, специалисти в областта на счетоводството, маркетинга, работата с доброволци и др. Всички те и екипът ни днес, водени от емпатия, продължаваме да заставаме до хора от всяка възраст, пол и социален статус, пострадали от насилие, за да получат необходимата им подкрепа, информиране, консултиране, придружаване, настаняване, изпращане… без почивен ден, 24/7, всеки ден… Слушали сме внимателно думите им, бърсали сме сълзите им, борили сме се за отстояване на достойнството им, посредничили сме им, за да получат необходимата им грижа и подкрепа, неотклонно сме стояли рамо до рамо с тях за завеждането на дела в защита на правата им... стотици пъти…


20 години екипът на Кризисен център “Самарянска къща”, с подкрепата на Община Стара Загора, дарители, доброволци, партньори, симпатизанти, старозагорци, сме отстоявали правото на всяка жена, дете, семейство… на живот без насилие, всеки ден с РАЗБИРАНЕ, УВАЖЕНИЕ, ГРИЖА, СЪЧУВСТВИЕ и ДОБРОТА, чрез оказване на ПОДКРЕПА и ПОМОЩ, като споделяме НАДЕЖДА и ВЯРА, вдъхваме ДОВЕРИЕ и СИЛА, към ПРОМЯНА и ВДЪХНОВЕНИЕ за един нов ЖИВОТ, изпълнен с ЛЮБОВ...


Осъществили сме 22 проекта, с които сме натрупали опит, изградили сме нови практики и сме разширили обхвата на предлаганите услуги в подкрепа на пострадалите от домашно насилие. 691 български и десетки международни доброволци са положили 4427 часа доброволен труд, хиляди дарители са подкрепили финансово дейността ни в “Самарянска къща” и Консултативния център.


Кризисен център “Самарянска къща” е с капацитет 15 места и е комплекс от краткосрочни социални услуги, чиято основна цел е да се подкрепи процесът на възстановяване на пострадали от насилие, трафик или друга форма на експлоатация, жени и деца, чрез осигуряването на защитена среда и оказването на професионална помощ. В него основно се предоставят услуги с настаняване за срок до шест месеца, съобразно индивидуалните потребности на всеки един от настанените. На пострадалите лица се предоставя защитена среда и подслон, задоволяване на ежедневните базисни потребности, правно консултиране по Закона за защита от домашното насилие (ЗЗДН), социално и психологическо консултиране.


Всички предоставяни в КЦ услуги са обхванати в две основни направления на работа: кризисна интервенция, свързана със справяне с шока, непосредствено след преживяно травматично събитие, и последваща психосоциална подкрепа и консултиране на пострадалите за преодоляване и възстановяване от травмата и подготовка за започване на самостоятелен начин на живот, след приключване ползването на предоставените им услуги: осигуряване на подслон, информиране и консултиране, застъпничество и посредничество.


Към Кризисен център “Самарянска къща” функционират следните звена: “Кризисно настаняване”, “Приемна за подкрепа”, “Консултативни линии“ и “Терапевтични и корекционни програми”. 2595 обаждания са получили отговор от консултант по домашно насилие на денонощната консултативна телефонна линия - 042 64 11 11, в Приемната са консултирани 1528 лица, 13 лица, насочени от съда са посетили корекционната ни програма.


Наред с добре познатата денонощна консултативна телефонна линия 042/64 11 11, се предлагат и онлайн консултации в интернет пространството, както се и работи активно за създаване на мрежа от доброволци за подкрепа на хора, пострадали от насилие.


През последните девет години, в резултат на получената широка обществена подкрепа и финансови дарения относно обявените от Сдружение „Самаряни“ две основни каузи: „Детството не бива да боли!“ (през 2016 г.) и “Любовта не бива да боли!” (през 2017 г.), бяха осъществени много и различни дейности в подкрепа на деца и жени, преживели или станали свидетели на насилие, като по този начин са посрещнати множество специфични техни нужди.


В своята дългогодишна практика, специалистите от “Самарянска къща” постоянно търсят различни и нови възможности за надграждане на ресурсите за подкрепа на лицата, пострадали от насилие. През последните 3 години, екипът на Сдружение “Самаряни” работи за формирането на нов информационен ресурс, който целогодишно да е на постоянно разположение на потребители, специалисти, доброволци и др. заинтересовани страни - Ресурсен мобилен информационен център „НЕнасилие”. Той включва две основни мобилни формации: “Лаборатория за НЕнасилие” и “Пътуваща библиотека "НЕнасилие”. През последните 8 години сме посетили десетки училища от Област Стара Загора и сме осъществили информационни кампании и дейности по превенция срещу насилието в училище. Водили сме обучения със 704 ученици по теми, касаещи разпознаването и действието спрямо ситуации на насилие.


В контекста на 20-та годишнина на Кризисен център “Самарянска къща”, екипът на Сдружение “Самаряни”, организира втора годишна междуинституционална среща относно взаимодействието на ангажираните институции и организации, работещи по случаи на лица, пострадали от домашно насилие, на територията на област Стара Загора, която ще се проведе на 23.01.2024 г., от 10:30 ч., в Сдружение “Самаряни”, адрес: гр. Стара Загора, бул. „Патриарх Евтимий“ № 57. Участие в срещата ще вземат представители на: Община Стара Загора, ОД на МВР, РДСП , ДСП, Районен съд, Районна прокуратура, Адвокатската колегия, МБАЛ “проф. д-р Ст. Киркович”, ЦСМП-Стара Загора, Фондация “Мисия криле”, Сдружение “Свят без граници” и Сдружение “Зонта клуб - Стара Загора”. Срещата ще модерира отново журналистът Десислава Крачолова.


***

История:

От януари, 2004 г., до сега, вече 20 години Сдружение „Самаряни“ предоставя денонощна закрила, подслон и професионална помощ на жертви на домашно насилие и трафик в обособения Кризисен център “Самарянска къща”

През първите шест години и половина, от м. януари, 2004 г. до м. май, 2010 г., неговото финансирането е осигурявано от Сдружение „Самаряни“ чрез привличане на средства по проекти от американски и канадски организации, фондове в страната, посолства, общински бюджет, частни дарители и фирми, а по-късно - от м. юни, 2010 г., услугата вече става делегирана от държавата дейност.

Първите две години (2004-2006) финансирането на услугата е осигурено от американската организация Children of the World. Следващите три години (2006-2008) Фондация „ОАК” подкрепя финансово развиването на услугата на територията на Община Стара Загора. Благодарение на тези две финансиращи организации, както и на два малки проекта, финансирани от Министерство на правосъдието, Сдружение „Самаряни” успя да развие Кризисния център, заедно с функциониращите към него още две допълнителни звена - 24-часова Консултативна телефонна линия и Приемна за подкрепа, които са достъпни за лица, пострадали от насилие или трафик, ползващи само консултативни услуги, без да се налага да се извършва непременно и настаняване.


Всички тези услуги са разпознати от нуждаещите се и местните институции като изключително необходими в общността. Така, през м. юли, 2009 г., Общински съвет – Стара Загора взе единодушно решение на редовно свое заседание да разкрие услугата Кризисен център като делегирана държавна дейност от м. януари, 2010 г. За съжаление, Центърът е една от 104-те услуги, подадени от Общините към бюджет 2010 г., които са отказани да бъдат финансирани от Министерство на финансите. След проведени редица срещи и изпратени писма на експертно ниво, въпросът е отнесен до Националния съвет за закрила на детето, където е изработен план за действие и са предприети конкретни стъпки от ръководството на МТСП за разрешаване на случая. Така с актуализацията на бюджета, през м. април, 2010 г., Кризисният център е вписан като делегирана от държавата дейност, което даде възможност за осигуряване на дългосрочна устойчивост на услугата, финансирана от Сдружението през неправителствени програми и проекти в периода 2004-2010 г.


Доверието от Община Стара Загора, дадено на Сдружението чрез делегиране на услугата, считано от м. август, 2010 г. до момента, гарантира наличието на пакет от мерки в регион Стара Загора, които да са в защита правата на жертвите на домашно насилие и трафик, с което общината се нареди на едно от водещите места в страната по развитие на услуги.


Случаите, по които работи специализираният екип, са на жертви на домашно насилие и трафик не само от регион Стара Загора, но и от цялата страна, а това прави необходимостта от спешност, адекватност и професионализъм в действията от страна на специалистите като задължително условие за решаване на всеки един отделен случай.


По-късно, през 2017 г., в отговор на необходимостта от предоставяне на социални услуги на лица, които се намират в рискова ситуация, станали са жертва или свидетели на оказано насилие или трафик, но не се налага за тях да се извършва настаняване в Кризисен център “Самарянска къща”, от Сдружение “Самаряни” беше разкрит Консултативно-информационен център “Самаряни” (КИЦ) в рамките на дейността по Програма “Закрила и подкрепа на жертви на насилие”, като обединява в себе си няколко различни звена, не всички от които са напълно развити: “Психологическа подкрепа и социално консултиране”, “Юридическо консултиране и подкрепа”, “Семейно консултиране”, “Превенция на насилието”, “Терапевтични програми” и “Корекционни програми”. В рамките на КИЦ, стартира разработването и прилагането в практиката на цялостна Програма за работа с деца за справяне с насилие, която включва провеждане на психодрама групи “Изиграй насилието!” за деца, които оказват тормоз или са станали жертви на такъв сред свои връстници, в училищната си среда или в семейството си - провеждани в специално пригодена за целта зала, и специализирани занятия по превенция “НЕнасилие в моето училище!” - осъществявани на място, в училище.


Днес, всички ние, от екипа на Сдружение “Самаряни”, поглеждаме назад, към извървения 20-годишен път, с благодарност за получената подкрепа, за вдъхнатите надежди, за променените съдби, за сбъднатите мечти. И си пожелаваме да запазим ентусиазма си и да продължим да работим и занапред, опазвайки вярата си във възможното добро бъдеще, без насилие за всяко дете и жена!


35 преглеждания0 коментара

Последни публикации

Виж всички
bottom of page