Доброволно за кауза

Битуват остарели нагласи сред местната общност като цяло, че организациите, работещи в общността не добринасят особено за нейното развитие със своите проекти и програми. Това пречи на въвличането на по-голям брой доброволци и съмишленици към каузите на неправителствените организации. Именно в тази връзка, екипът на организацията започна преди година и половина процес на обсъждане на възможностите за привличане на повече симпатизанти и доброволци към каузите на организацията в основни ключови направления като деца и жени от рискови групи, кръводаряване, добротворчество.

Предмет на проекта: 
 
Основната цел на проекта "ДОБРОволно за кауза" е акумулиране на обществена подкрепа, но не на последно място и провокиране и промяна на съществуващите негативни представи и схващания за ролята на третия сектор за развитието на общността. Проведените редица публични събития помогнаха за привличането на съмишленици към Сдружението, което показа, че тези усилия носят положително добавена стойност към съществуващите социални услуги, които предоставя Сдружението и това е добре да продължи и в бъдеще. Опитът особено през последните две години показа недвусмислено, че Сдружението все повече се разпознава в общността като организация, на която гражданите могат да имат доверие, заради дългогодишните устойчиви практики в предоставянето на социални услуги за деца и семейства в риск. Положителните резултати от проведените публични събития за промяна на нагласи и привличане на съмишленици насърчиха екипа да разработи настоящото проектно предложение с основната идея да развие сериозно капацитета си за привличане на доброволци към каузите на Сдружението. По този начин ще се даде възможност за разширяване на влиянието на организацията сред местната общност, достигане до определените целеви аудитории, които да се заявят като участници и привърженици на каузите на Сдружението. Освен това, ще се привлече местна подкрепа с човешки ресурси към направленията: насилие над деца, деца с редки заболявания, деца в приемна грижа. Това ще създаде предпоставки за осигуряване на по-високо качество на предоставяните от Сдружението социални услуги, ще осигури възможност за разширяване на спектъра от предлаганите в пакет услуги за различните категории потребители, ще повиши доверието в неправителствения сектор.
 
Географски фокус: 

Област Стара Загора

Дейности: 
 • сформиране на екип на проекта;
 • изготвяне на аналитично проучване на нагласите за доброволчество и дарителство в общността;
 • изготвяне на стратегия за привличане на съмишленици към каузите;
 • изграждане на онлайн специализирана секция за активни граждани;
 • провеждане на мотивационни срещи с бъдещи потенциални дарители;
 • развиване на модела за привличане на доброволци в дейността на Самарянска доброволческа служба;
 • планиране, подготовка и провеждане на три големи публични събития с най¬общите наименования "Да бъдеш герой е в твоята кръв!" за привличане на съмишленици в направлението "Деца с редки болести"; "Ти можеш да преобърнеш света на едно дете. Стани приемен родител!" за привличане на съмишленици в направлението "Дете в приемна грижа"; "Детство мое, така си ми потребно!" за привличане на съмишленици в направлението "Насилие над деца";
 • обществено отразяване на проекта и развиване на компетентности за публично представяне по трите каузи сред местните медии;
 • извършване на вътрешен мониторинг на изпълнението на проекта. 

 

Резултати: 
 • привлечени приблизително 160 доброволци, от които близо 50 нови, към организацията и защитаваните от нея каузи с пряко участие в дейностите по предоставянето на услуги на уязвимите групи деца и семейства;
 • мотивирани за бъдещи партньорства най-малко на 30 активни представители на бизнес средите и 3 с интерес към прилагане на нови форми на дарителство;
 • повишeнa осведоменост на местната общност по направленията насилие над деца, деца с редки болести и деца в приемна грижа, развит капацитет на организацията за привличане на обществена подкрепа към каузите чрез доброволчество и дарителство.
 
Очакваните резултати от изпълнението на проекта ще подпомогнат участието на Сдружението в неговата специфична роля да благоприятства за настъпването на позитивна промяна в местната общност спрямо едни от най-уязвимите групи – деца и семейства. Проектът е в унисон и с един от основните фокуси на Програмата - специалното внимание към децата и младежите от социално изключените, изолирани и бедни общности.
 
Роля на организацията и степен на участие: 

Водеща

Екип по проекта:

 

Общ бюджет: 
18045,85 евро
 
Източник на финансиране: 
 • безвъзмездно финансиране по програмата: 15645,85 евро
 • собствен финансов принос: 1200,00 евро
 • нефинансов принос в равностойност на: 1200,00 евро