Наблюдавано жилище

Предмет на проекта: 

Основната цел на услугата е да предостави условия за самостоятелен и независим живот на младите хора под наблюдение на екип от професионалисти, с оглед постигане на ускорена и ефективна социална интеграция чрез развиване на личностните ресурси, придобиване на нови умения за самостоятелен живот, развиване на сътрудничество между младежите в нужда и местните институции и общността. Услугите, които се предлагат имат за цел да оказват подкрепа и консултиране на лица, навършили 18 години, които напускат специализирана институция, преходно жилище или защитено жилище и им предстои да водят независим начин на живот.

Услугата е фокусирана върху следните задачи:

 • да се подобрят уменията за самостоятелен живот на младежите и възможностите им за справяне с трудностите, които срещат след напускането на иснтитуцията;
 • да се съдейства за устройването на работа и последващата професионална реализация на младежите;
 • да се развиват личните качества и силни страни у младежите, с оглед постепеното им овластяване в процеса на социална адаптация.
Географски фокус: 

България, гр. Стара Загора

Дейности: 
 • Подбор и обучение на персонал;
  предоставяне на услуги на настанени младежи в двете наблюдавани жилища в гр. Стара Загора;
  информационни и промоционални дейности и събития.
Резултати: 

По отношение на целевите групи:

 • развити умения за автономен живот у настанените младежи (през 2010 г. - петима);
 • постигната трудова реализация на потребителите на услугите в наблюдаваните жилища;
 • повишени възможности на социално функциониране;
 • изградена подкрепяща мрежа на местно ниво;
 • популяризирана услуга и изградени механизми на взаимодействие между институциите.
Роля на организацията и степен на участие: 

Водеща

Продължителност: 
Април, 2010 - Март, 2013
Общ бюджет: 

Съобразно финансовия стандрат за всяка година:
за 2010 г. – BGN 29 646,90

Източник на финансиране: 

Делегирана държавна дейност,
Републикански бюджет чрез Община Стара Загора