Интегриране на деца и младежи на улицата

Това е първата програма на сдружение "Самаряни". Това е основното направление в работата на организацията, в началото на дейността й, след учредяването. Основната цел на програмата е да подпомогне социалната рехабилитация и интеграция на деца с отклоняващо се поведение и/или живеещи в семейства в риск от разпадане, които се намират на територията на община Стара Загора. Програмата е финансирана до голяма степен от американската фондация "Деца на света".
Програмата е закрита през декември, 2003 г., в резултат на анализа от проведената от организацията оценка на потребностите в общността, който показа необходимостта от извеждането на превантивната политика като приоритет в работата с децата, застрашени от попадане на улицата. Поставените нови акценти са към създаване на благоприятни условия за развитието на алтернативни форми на грижи и услуги, гарантиращи правото на тези деца да живеят в семейство. Ето защо, основните насоки на действие бяха префокусирани през годините към подкрепа за развитие в семейна среда; предоставяне на възможности за обучение и развитие; професионализиране на екипа, който е пряко ангажиран в работата с децата и семействата. Именно затова от януари, 2003 г. Дневен център "Самаряни" премина административно към програма “Образователни мостове”.

Продължителност: 
Април, 1998 - Декември, 2003