Промоция на здраве

Тази програма е насочена към популяризиране на здравословен начин на живот сред уязвими/рискови групи, чрез разпространение на здравнообразователни материали; провеждане на обучения; предоставяне на консумативи; насочване и придружаване до здравни и социални служби; осъществяване на консултации; провеждане на застъпнически кампании.

В нейните рамки, съвместно с външни за организацията специалисти, се проведе и инициативата “Заедно с нашите деца” (XII.2004 – I.2005 г.), ориентирана към предоставяне на консултативна помощ на лица, използващи упойващи вещества, както и на други лица от тяхното обкръжение.

Продължителност: 
Февруари, 2004 - Декември, 2011