Социални услуги за деца и семейства

Това е основното и най-мащабно направление в работата на организацията. Тази програма е насочена към това да се подкрепят и подпомогнат семействата на територията на община Стара Загора в грижите за децата им, като се повиши капацитетът и се развият уменията им за родителстване и по този начин се предотврати изоставянето на деца и настаняването им в специализирани институции. Програмата до голяма степен е насочена и към развиване на дейности по превенция на изоставянето и предоставяне на алтернативни услуги в общостта.

Дейността по програмата стартира със създаването на Комплекса за социални услуги за деца и семейства, който включва две направления – Център за обществена подкрепа и Звено “Майка и бебе”, в които се предлагат услуги в общността по благосъстояние и закрила на децата в община Стара Загора, като се осигури възможността да растат в семейна или близка до семейната среда. В последствие обхвата на предоставяните услуги в тази програма се разшири, като се развиха и други специфични направления от услуги като приемна грижа, специализирани услуги за деца с увреждания, наблюдавано жилище и други.

Важни цели на програмата са:

 • да подпомага процеса на интегриране на детето в риск и насърчават неговото физическо, психическо, духовно, морално и социално развитие;
 • да съдейства за успешната адаптацията в общността на децата, напускащи специализираните институции;
 • да окуражава максималното намаляване на продължителността на престоя на децата в специализирана институция;
 • да подпомага социалната рехабилитация и интеграция на деца с отклоняващо се поведение и/или живеещи в семейства в риск от разпадане;
 • да насърчава развиването на родителския капацитет у приемни и осиновителни семейства;
 • да подкрепя изграждането на способност за развиване на умения за самопомощ в различни ситуации на проблемни биологични семейства, както и на самотни родители;
 • да работи за повишаване или възстановяване на социални функции на деца и родители от високорискови семейства и общности;
 • да предотвратява изоставянето на деца от предразположени към това родители и настаняването на детето в системата за закрила (намеса “срещу течението”);
 • да предотвратява прекъсването на връзката дете-родители и негативните последствия от това върху развитието на детето;
 • да защитава и подкрепя правото на детето на запазване на семейните връзки.
Продължителност: 
Юли, 2005 - Март, 2013
Програмата включва изпълнението на следните проекти: 
 1. Предоставяне на услуги в Комплекса за социални услуги за деца и семейства в община Стара Загора, България
 2. Включи се!
 3. Предоставяне на услуги в Комплекс за социални услуги за деца и семейства в община Стара Загора, България - II част
 4. Деинституционализация на услугите за деца
 5. Развиване на дейности по последваща подкрепа за майките в общността
 6. Телецентър – Самаряни
 7. От институцията към общността
 8. Създаване на Областен център по приемна грижа
 9. Превенция на изоставянето
 10. Изграждане на "Център за социално-здравна и образователна подкрепа" за деца в риск
 11. Жилищни подобрения за деца и семейатва в риск
 12. Достъп до услуги в общността на децата от Домовете за деца и младежи с умствена изостаналост в с. Петрово и с. Сладък кладенец
 13. И ние можем
 14. Предоставяне на услуги в Комплекса за социални услуги за деца и семейства в община Стара Загора, България – ІІІ част
 15. Превенция на институционализацията на деца с увреждания в центрове за ранна диагностика и интервенция в развитието
 16. Развитие на модела на Областен център по приемна грижа
 17. Внучето на баба
 18. Наблюдавано жилище