Социално предприятие

По тази програма е изградено социалното предприятие на сдружение “Самаряни” за производство и търговия с пчелни продукти и пчеларски инвентар. Неговата цел е да се развият икономическите възможности и умения на организацията за генериране на приходи от производство и търговия с пчелен мед, други пчелни продукти и пчеларски инвентар, за да се обезпечат социалните услуги, които предоставя организацията на деца, младежи и семейства в неравнопоставено положение. Предприятието функционира като социално-икономически инструмент за развиване на ефективна бизнес среда.

Други важни цели на социалното предприятие са:

  • осигуряване на финансовата стабилност на организацията и покриване до 50% от годишния й бюджет;
  • популяризиране на моделите на социални предприятия сред широката общественост и неправителствените организации в България;
  • насърчаване на предприемчивостта сред младите хора за стартиране на собствен бизнес и инициативност за реализиране на собствени бизнес идеи;
  • създаване на устойчив модел на социално предприятие за икономическо развитие.

Мисията на предприятието е да популяризира пчеларството, продуктите, технологиите и научните постижения сред широката общественост, както и да срещне професионалните и бизнес интереси на производители, преработватели, търговци и научни работници за взаимодействие помежду им и за развиване на европейско и световно качество на пчеларската индустрия в България.

Продължителност: 
Февруари, 2003 - Декември, 2011