Програми стартирали през 1998 г.

Дейността на организацията е структурирана на програмен принцип. Към всяка една програма през годините са разработвани проекти, осъществяването на повечето от които е било възможно благодарение на финансирането им от различни източници. За реализирането на програмите за период от 12 години организацията има осъществени 53 проекта.

Институционално укрепване

Тази програма е помощна и има за цел да насърчи институционалното развитие и укрепване на сдружението чрез подобряване на условията на работа, повишаване капацитета на персонала и професионализиране на основния управленски екип.

Интегриране на деца и младежи на улицата

Това е първата програма на сдружение "Самаряни". Това е основното направление в работата на организацията, в началото на дейността й, след учредяването. Основната цел на програмата е да подпомогне социалната рехабилитация и интеграция на деца с отклоняващо се поведение и/или живеещи в семейства в риск от разпадане, които се намират на територията на община Стара Загора. Програмата е финансирана до голяма степен от американската фондация "Деца на света".