Програми стартирали през 1999 г.

Дейността на организацията е структурирана на програмен принцип. Към всяка една програма през годините са разработвани проекти, осъществяването на повечето от които е било възможно благодарение на финансирането им от различни източници. За реализирането на програмите за период от 12 години организацията има осъществени 53 проекта.

Дом и семейство

Програмата "Дом и семейство" възникна през 1999 г. като допълнителна и надграждаща организирана подкрепа за деца, лишени от родителски грижи, на територията на общината. Нейната основна цел е да създаде и предостави условия за краткосрочна закрила на деца в кризисна ситуация.