Програми стартирали през 2000 г.

Дейността на организацията е структурирана на програмен принцип. Към всяка една програма през годините са разработвани проекти, осъществяването на повечето от които е било възможно благодарение на финансирането им от различни източници. За реализирането на програмите за период от 12 години организацията има осъществени 53 проекта.

Индивидуално подпомагане

Тази програма е създадена, за да подпомогне личното развитие на деца в риск, чрез предоставяне на възможности за участие в интегриращи дейности.