Програми стартирали през 2001 г.

Дейността на организацията е структурирана на програмен принцип. Към всяка една програма през годините са разработвани проекти, осъществяването на повечето от които е било възможно благодарение на финансирането им от различни източници. За реализирането на програмите за период от 12 години организацията има осъществени 53 проекта.

Образователни мостове

Тази програма възникна в края на 2001 г. поради нарастващия брой на деца, изоставащи или отпадащи от обучението си в училище, на територията на общината. Нейната основна цел е да се създадат условия за равни възможности за развитие на деца в предучилищна и училищна възраст от високорискови общности, които имат затруднения в адаптацията си към училището, на територията на община Стара Загора.

Застъпничество за граждански права

Тази програма включва едно направление в дейността на организацията, което отвори различни от използваните до средата на 2001 г. възможности за решаване на проблеми на целевите групи, с които работи “Самаряни”. Основната цел на програмата е да насърчи и да създаде възможности за участието на сдружението в процеса на вземане на решения на местно, регионално и национално ниво по социални проблеми на гражданите в неравнопоставено положение.