Програми стартирали през 2004 г.

Дейността на организацията е структурирана на програмен принцип. Към всяка една програма през годините са разработвани проекти, осъществяването на повечето от които е било възможно благодарение на финансирането им от различни източници. За реализирането на програмите за период от 12 години организацията има осъществени 53 проекта.

Промоция на здраве

Тази програма е насочена към популяризиране на здравословен начин на живот сред уязвими/рискови групи, чрез разпространение на здравнообразователни материали; провеждане на обучения; предоставяне на консумативи; насочване и придружаване до здравни и социални служби; осъществяване на консултации; провеждане на застъпнически кампании.

Закрила и подкрепа на жертви на насилие

Програмата възникна при преобразуването на програма "Дом и семейство", в резултат на анализа от проведената от организацията оценка на потребностите в общността, която показа необходимостта от разширяване на планираните целеви групи и услуги. Новият приоритет на програмата e успешната интеграция и реинтеграция на деца и жени, които са преживели различни форми на насилие.