Програми стартирали през 2005 г.

Дейността на организацията е структурирана на програмен принцип. Към всяка една програма през годините са разработвани проекти, осъществяването на повечето от които е било възможно благодарение на финансирането им от различни източници. За реализирането на програмите за период от 12 години организацията има осъществени 53 проекта.

Социални услуги за деца и семейства

Това е основното и най-мащабно направление в работата на организацията. Тази програма е насочена към това да се подкрепят и подпомогнат семействата на територията на община Стара Загора в грижите за децата им, като се повиши капацитетът и се развият уменията им за родителстване и по този начин се предотврати изоставянето на деца и настаняването им в специализирани институции. Програмата до голяма степен е насочена и към развиване на дейности по превенция на изоставянето и предоставяне на алтернативни услуги в общостта.