Проекти стартирали през 2000 г.

Протегнати ръце

Предмет на проекта е подпомагане интеграцията на 18 деца от Дневен център "Самаряни" и 15 деца от Дома за умерена степен на умствена изостаналост, с. Сладък кладенец, община Стара Загора.

Още една година на училище

Предмет на проекта е оказване на образователна подкрепа на 20 деца в риск от попадане на улицата, между 6 и 16 години, не посещаващи училище в гр. Стара Загора. Включва дейностите: работа на улицата; самоподготовка за училище; изхранване; фамилна работа; пет клуба по интереси; културни и спортни мероприятия; юридическа и медицинска помощ.