Проекти стартирали през 2002 г.

Достъпността - стъпка към интеграцията

Предмет на проекта е застъпническа кампания за архитектурна достъпна среда за хора с увреждания в община Стара Загора. Включва дейностите: административно управляван от "Самаряни", съгласно споразумение между Сдружение "Самаряни" и Сдружение "Център за независим живот".

Образование за равни възможности на деца от изолирани общности

Целта на проекта е да се създадат условия за предоставяне на равни възможности за развитие на 60 от 5-8 годишните деца, чиито майчин език не е българският – България, община Стара Загора, селата Братя Кунчеви, Хан Аспарухово, Дълбоки, Калояновец.

Заедно в училище

Предмет на проекта е създаване на условия за предоставяне на равни възможности за развитие на 5-8-годишни деца с малцинствен произход от община Стара Загора - селата Братя Кунчеви и Хан Аспарухово.

Интегриране чрез обучение

Предмет на проекта е оказване на образователна подкрепа на 25 деца в риск от попадане на улицата, между 6 и 16 години, посещаващи Дневен център "Самаряни" в гр. Стара Загора.