Проекти стартирали през 2003 г.

Включване в програма за изграждане на социални предприятия

Неговата основна цел е да подкрепи развитието на стопанската дейност на организацията до степен на действаща форма на социално предприятие. Включва следните дейности: тригодишно модулно обучение; осигуряване на достъп до професионални консултации и обмяна на опит със страни от Центрлана Европа (CEE).

Подкрепа за развитие

Основната цел на проекта е да подкрепи развитието на учащи се на територията на града деца на възраст от 6 до 18 години, с общ среден успех над много добър 5,00, чиито семейства са в тежко социално положение.

Опитът в България за работа с деца и младежи на улицата

Целта на проекта е да се публикува и представи книга с работно заглавие "Опитът в България за работа с деца и младежи на улицата". Целта на публикацията е: да предостави информация за дейности и практики за работа с деца и младежи на улицата в България;

Успех без зависимости

Проектът е реализиран в рамките на програма ФАР "Развитие на гражданското общество", 2001, управлявана от Министерство на финансите. Неговата цел е да се насърчи социалната и икономическа интеграция на деца и жени в риск от въвличане в трафик.

Център за социална и образователна подкрепа "Самаряни"

Предмет на проекта е разширяване на досега предлаганите услуги в Дневен център "Самаряни" чрез прилагане на нови модели за подкрепа на деца и младежи с отклоняващо се поведение с акцент върху развитието в семейната и училищната среда.