Проекти стартирали през 2005 г.

Професионална помощ в кризисен момент за деца и жени, преживели насилие

Предмет на проекта е да се предостави закрила и професионална помощ за възстановяване на деца и жени, които са в състояние на силен стрес след преживяно насилие или трафик, останали без подслон, доходи и емоционална и/или материална подкрепа от близки хора.

Въвеждане на модел за местен социален капитал - развитие чрез сътрудничество

Целта е да се въведе местен модел за социален капитал – развитие чрез сътрудничество за насърчаване на самостоятелна заетост в отрасъла пчеларство на безработни млади хора на територията на община Стара Загора, като се улесни достъпът им до производствени активи и инвестиции в селското стопанство.

Овластяване и подкрепа на деца и жени, преживели насилие

Основна цел на проекта е да се подпомогне успешната интеграция и реинтеграция на деца над 14 г. и жени, които са преживели домашно насилие или трафик, чрез улесняване на техния достъп до обществени услуги, предлагани от различни институции и организации на територията на община Стара Загора.

Начално финансиране на социални предприятия

Основна цел на проекта е да подкрепи развитието на стопанската дейност на организацията чрез предоставянето на безвъзмездно финансиране и достъп до безлихвен заем.