Проекти стартирали през 2006 г.

От институцията към общността

Проектът е фокусиран върху това да се подпомогне стартирането на процесът на деинституционализация и интеграция на 150 деца с увреждания, живеещи в специализираните институции (ДДМУИ) в с. Сладък кладенец и с. Петрово, община Стара Загора като: се работи за реинтегрирането им в техните биологични или разширени семейства (так, където е възможно); се създадат предпоставки за развитие на приемната грижа за деца с увреждания; се улесни достъпът им до алтернативни социални услуги в общността.

Феникс

Основната цел на проекта е да подпомогне успешната интеграция на жени, които са преживели домашно насилие, чрез улесняване на техния достъп до обществени услуги, предлагани от различни институции и организации на територията на община Стара Загора. Дейностите от проекта са следните: сформиране на екип; създаване и развитие на Женски клуб "Феникс"; консултантска помощ и обучения; терапевтична работа с деца; изработване на интернет портал; обособяване на кът за открити сесии за клиенти.

Включи се!

Проектът цели да насърчи промяна на нагласите спрямо осъществяването на общи дейности между деца и младежи с и без увреждания, както и на такива нагласи, насочени срещу включването на семейства от общността в предоставяне на приемна грижа на деца с ментални увреждания от специализирани институции. Цел на проекта е да допринесе за преодоляването на съществуващата дискриминация и социални предразсъдъци към тази уязвима група.