Проекти стартирали през 2007 г.

Център за социална и образователна подкрепа

Основна цел на проекта е подпомагане на Реформата за повишаване благосъстоянието на децата в България чрез осигуряване на основни социални услуги. Подцелите включват създаване на постоянен социален център "Дневен център за деца на улицата", който ще работи за подобряване качеството на живот на тези деца, образователна помощ, подкрепа в личностното им развитие и социализация, превенция на ранното отпадане от училище на децата от ромската общност в гр. Видин и региона.

Телецентър – Самаряни

Проектът е фокусиран върху това да се подпомогне развиването на компютърни умения сред лица, представители на уязвими групи, като се осигури възможност за използване на съвременни информационни технологии и услуги от населението на общината; организират и провеждат обучителни мероприятия с оглед повишаване на образоваността на уязвимите социални групи в сферата на информационните технологии.

Развиване на дейности по последваща подкрепа за майките в общността

Основна цел на проекта е да се подкрепят и подпомогнат майките, напускащи Звено "Майка и бебе" за развиване на умения за самостоятелен живот.