Проекти стартирали през 2008 г.

Изграждане на "Център за социално-здравна и образователна подкрепа" за деца в риск

Проектът е фокусиран върху това да се подкрепят децата, напускащи трите специализираните институции – ДОВДЛРГ „Мария Терезия”, ДОВДЛРГ „Българка” и ДОВДЛРГ „Теофано Попова”, които се намират на територията на община Стара Загора като се развият разнообразни алтернативни услуги, насочени към успешната им социална интеграция и професионална реализация, както и към пълноценно оползотворяване на свободното им време.

Превенция на изоставянето

Целта на проекта е да се подкрепи и развие процеса на превенция на изоставянето и институционализация, чрез развиване и прилагане на услуги по превенция сред ромски и/или високо рискови общности на територията на община Стара Загора.

Създаване на Областен център по приемна грижа

Проектът е фокусиран върху това да се изгради и развие устойчив модел на приемна грижа на областно ниво.