Проекти стартирали през 2009 г.

Достъп до услуги в общността на децата от Домовете за деца и младежи с умствена изостаналост в с. Петрово и с. Сладък кладенец

Проектът е фокусиран върху това да се подпомогне социалната интеграция в общността на близо 160 деца с увреждания, живеещи в специализираните институции (Домове за деца и младежи с умствена изостаналост – ДДМУИ) в с. Сладък кладенец и с. Петрово, община Стара Загора като: се работи за реинтегрирането им в техните биологични или разширени семейства (так, където е възможно); се създадат предпоставки за развитие на приемната грижа за деца с увреждания; се улесни достъпът им до алтернативни социални услуги в общността.