Проекти стартирали през 2015 г.

Партньорство за ефективни и достъпни услуги по превенция на институционализацията на деца

Подкрепа на деинституционализацията на грижите за деца в областите Търговище и Стара Загора чрез повишаване ефективността на предоставяне на услуги по превенция на настаняването на деца в специализирани институции. Проектът ще допринесе и за постигане на основните цели на ТФ ФРУГО, като повиши капацитета на участващите в проекта НПО за предоставяне на качествени социални услуги и укрепи възможностите им да работят в мрежа и общуват с гражданите с оглед мобилизиране на обществена подкрепа.

БЪЛГАРО-ШВЕЙЦАРСКА ПРОГРАМА ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО