Етичен кодекс на доброволеца

При работата си доброволецът спазва следните етични норми:

 • Да опазва здравето, живота и достойнството на клиентите.
 • Да спазва и защитава детските права, да уважава личността на детето и неговото семейство.
 • Да предпазва детето от всички вредни и неморални влияния;
 • Да поощрява позитивно поведение, изслушва, успокоява децата и да проявява разбиране.
 • Да общува с екипа и да предоставя информация, научена от детето, ако тя касае нарушаване на детските права, отношения в групата или друга, която е важна за развитието на детето и неговото поведение.
 • Да не коментира пред клиентите произхода им, близките им, поведението им, по начин, който накърнява достойнството на детето и наранява чувствата му.
 • Да не разкрива конфиденциална информация за клиентите, семействата им и услугата.
 • Да не прокламират пред клиентите и персонала партийни, расови, религиозни и др. цели.
 • Да не дава изявления и интервюта пред медиите от името на услугата.
 • Да не търси от свое име, от името на клиентите, персонала или от името на услугата финансова изгода.
 • Да не използва по неправомерен начин името, дейностите или собствеността на Организацията.
 • Да полага усилия за спазване на поетите ангажименти към клиентите.