Основни принципи

1. Основна цел на работа с доброволци в Сдружението е обмяната на ценности и идеи в социалната работа, както и подпомагане процеса на ориентация за личностно развитие и включване на младите хора в дейности, свързани с предоставяне в общността на социални услуги за деца и семейства в риск.

2. "Доброволец" е дееспособно физическо лице, което по собствен свободен избор предоставя време, идеи и ценности за изпълнение на доброволна дейност, без да очаква възнаграждение.

3. В Самарянската Доброволческа Служба приемаме доброволеца като свободен и равностоен партньор, носител на нови ценности и идеи, спонтанен и креативен, любопитен и готов да опита нещо ново. Доброволецът е човек, който дарява време и труд, готов да учи, привнася различна гледна точка в работата, толерантен, чувствителен към обществените и социални въпроси, инициативен, милосърден, търпелив, преживяващ, умее да изслушва.

4. В Самарянската Доброволческа Служба намираме разнообразни възможности и предимства на доброволния труд като инструмент за личностно развитие, който предоставя:

 • възможности за откриване на огромен потенциал за личностна и професионална ориентация;
 • натрупването на професионален опит;
 • препоръки за професионална подкрепа;
 • подкрепяща среда за развитие;
 • срещи с нови приятели;
 • оценка на реалните способности за справяне с нови предизвикателства;
 • достъп до ресурси за натрупване на социален капитал;
 • конкурентоспособност и адаптивност към бързо променящите се изисквания на пазара на труда и високите изисквания на работодателите.

5. Доброволен труд може да се полага във всички звена и услуги на Сдружението съобразно конкретните нужди на услугата/звеното и предпочитанията и възможностите  на доброволеца. Примерни дейности за полагане на доброволен труд:

 • информационни кампании (разпространяване на информационни материали, участие в информационни събития);
 • социални услуги (участие в групова работа с деца, образователна подкрепа и др.);
 • работа с база данни (актуализиране и поддръжка);
 • текущи мероприятия (обучения, семинари, кръгли маси, форуми, благотворителна и хуманитарна дейност, партньорство с други организации);
 • преводи;
 • помощни дейности (технически, транспортиране и др.);
 • обмяна на опит ( взаимодействие със социални домове, институции, студентски и младежки организации в страната и чужбина);
 • медиен екип (обработка на информационни бюлетини, редакция, новини).

6. Спазване на закона и процедурата: В отношенията си с клиентите, доброволците се съобразяват с закона, подзаконовите нормативни актове, процедурите, методиките за работа, добрите практики като им се оказва допълнителна методическа подкрепа и обучение от екипа.    

7. Социален принос: Доброволчеството и работата без парично възнаграждение, представляват социален принос за човека и средата. Доброволчеството и извършването на работа без заплащане е социален инструмент, който компенсира най-разрушителните ефекти на глобализацията, чрез засилване на културната идентичност и позволявайки на тежестите, възникнали вследствие на социо-икономическите промени, да бъдат поделени по-равномерно.