Права и задължения на доброволеца и Сдружението

Права на доброволеца:

 1. Да му бъде предоставено подходящо обучение.
 2. Да получава подкрепа от екипа на Организацията и социалните работници на услугата.
 3. Да се включва в дейности според изразеното му желание.
 4. Да има възможност за разговори и изразяване на мнение за дейността си като доброволец с определения за него ментор.
 5. Да участва в специализирани обучения на екипа, срещи и пр. за доброволци.
 6. Да получава заслужено признание.
 7. Да получава документ за положения труд.
 8. Да преустанови своята доброволческа работа по желание или при необходимост.
 9. Да дава и да получава обратна връзка.
 10. Да бъде застрахован от Сдружението за злополука при полагане на доброволния труд.

Задължения на доброволеца

 1. Да спазва права на човека и законите на страната.
 2. Да информира за здравни инциденти, за наблюдавани проблеми или особености в поведението на детето.
 3. Да информира за всички рискове за децата, породени от околната среда или конкретни дейности с децата.
 4. Да уведомява при невъзможност да изпълни поет ангажимент.
 5. Да не предприема действия с децата извън договорената доброволческа дейност.
 6. След всяка среща да предостави кратка информация на член от екипа за протичането и.

Права на Сдружението

 1. Да възлага на доброволеца дейности, съобразно  неговите интереси и умения, както и с нуждите на услугата
 2. Да събира и съхранява информация за доброволците, включваща, лични данни и оценки  на изпълняваните задължения
 3. Да знае възможностите и очакванията на доброволците.
 4. Услугата има право да прекрати  дейността на доброволеца  след решение на мениджърския екип.
 5. Да бъде информирана своевременно за намерението на доброволеца да прекрати дейността си.

Права на Сдружението

 1. Да възлага на доброволеца дейности, съобразно  неговите интереси и умения, както и с нуждите на услугата
 2. Да събира и съхранява информация за доброволците, включваща, лични данни и оценки  на изпълняваните задължения
 3. Да знае възможностите и очакванията на доброволците.
 4. Услугата има право да прекрати  дейността на доброволеца  след решение на мениджърския екип.
 5. Да бъде информирана своевременно за намерението на доброволеца да прекрати дейността си.

Задължения на Сдружението

 1. Да дефинира целта, очакваните резултати, задълженията и отговорностите на доброволците.
 2. Да осигури ресурси и подкрепа на доброволеца за успешна дейност.
 3. Да подготви персонала за работа с доброволци
 4. Да запазва конфиденциална информацията за доброволеца и да я ползва единствено за целите на работата.
 5. Да информира доброволците за новости в дейността на услугата.
 6. Да признава приноса на доброволците  и техните успехи.
 7. Да застрахова доброволеца за злополука при полагане на доброволния труд.